Trwa ładowanie...
dmp5b4a

MYSŁAW - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 marca 2015 roku (10/2015) - EBI

MYSŁAW - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 marca 2015 roku (10/2015)

Share
dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 marca 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna ( ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 27 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o odwołaniu Rady Nadzorczej Emitenta oraz uchwałę o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna wchodzą: 1. Imię i nazwisko: Grzegorz Kucia funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 18.02.2019r. a) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Pan Grzegorz Kucia posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania AE w Katowicach na kierunku marketing oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wycena i gospodarka nieruchomościami. Pan Grzegorz Kucia od kilkunastu lata zajmuje
się doradztwem w zakresie poprawy efektywności organizacji. Współpracując w tym okresie z takimi firmami jak: MW Trade S.A., ERG S.A. Grupa Otmuchów S.A., Grupa Powen-Wafapomp S.A., TrackTec S.A., Black Red White S.A., CTL Logistics Sp. z o.o. Od 2011 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu GetMore Management Sp. z o.o. ? firmy konsultingowej z zakresu poprawy efektywności. Pan Grzegorz Kucia jest również biegłym Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie finansów i zarządzania przedsiębiorstw b) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy ma istotne znaczenie dla Emitenta: Pan Grzegorz Kucia nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. c) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej trzech lat, Pan Grzegorz Kucia był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy nadal pełni funkcje lub jest nadal wspólnikiem: Pan Grzegorz Kucia pełni funkcję Prezesa Zarządu GetMore
Management Sp. z o.o. i jest wspólnikiem tej spółki. Oprócz wymienionej powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Grzegorz Kucia nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki. d) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Grzegorz Kucia został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu lat Pan Grzegorz Kucia otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Kucia nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Grzegorz Kucia pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Kucia nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. f) Informacja, czy Pan Grzegorz Kucia prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Grzegorz Kucia nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. g) Informacja, czy Pan Grzegorz Kucia figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Grzegorz
Kucia nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Imię i nazwisko: Janusz Szrednicki funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 18.02.2019r. a. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Janusz Szrednicki posiada wykształcenie wyższe ? ukończył studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, specjalność elektrochemia techniczna oraz studia podyplomowe z ekonomiki przedsiębiorstwa budowlanego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz z zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zdał egzamin, przed Komisją MPW, dla Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył kurs dla Zarządców Komisarycznych Przedsiębiorstw Państwowych. Praca zawodowa od 1972 r. do chwili obecnej zgodnie z informacją w CV. b. Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta: Pan Janusz Szrednicki nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. c. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których Janusz Szrednicki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Janusz Szrednicki w okresie od 1992r. do 2011r. był w zarządach następujących spółek prawa handlowego: PPH ?CZELPUCH? Spółka z o.o. w Czeladzi, Eco-Trade Spółka z o.o. w Gliwicach, Kolejowe Zakłady Automatyki Kolejowej S.A. w Katowicach, ?Remebud 2? Spółka z o.o. w Sosnowcu. W okresie od 1990r. do 2003r. był członkiem Rad Nadzorczych w: PPH ?SKOBUD? spółka z o.o., PPH ?CZELPUCH? Spółka z o.o., Elektrociepłownia Tychy S.A. W okresie od 2010r. do 2015r. był likwidatorem spółki Mysław ? Partner S.A. w likwidacji. Obecnie jest Syndykiem masy upadłości ?Forelektro.pl? Spółka z o.o. w Katowicach d. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy
których, Janusz Szrednicki został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Janusz Szrednicki otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Janusz Szrednicki nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. e. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Janusz Szrednicki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie 2010r. do 2011r. Janusz Szrednicki był Prezesem Zarządu ?Remebud 2? spółka z o.o. w Sosnowcu, i złożył w 2010r. wniosek o upadłość likwidacyjną spółki, wobec której od 2011r. do chwili obecnej trwa postępowanie upadłościowe. f. Informacja, czy Janusz
Szrednicki prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Zakładów Mięsnych Mysław S.A. w Mysłowicach, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Janusz Szrednicki nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Zakładów Mięsnych Mysław S.A. w Mysłowicach oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spólki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. g. Informacja czy Janusz Szrednicki figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Janusz Szrednicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 3. imię i nazwisko: Teresa Jochemczyk
funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej termin upływu kadencji: 18 lutego 2019 roku a. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pani Teresa Jochemczyk posiada wykształcenie wyższe - jest magistrem ekonomii, absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1995). Przebieg kariery zawodowej: Od roku 1994 Pani Teresa Jochemczyk związana jest ze Spółką. W Spółce oraz spółkach powiązanych pełniła kolejno następujące funkcje: - specjalista do spraw marketingu, - asystent Prezesa Zarządu, - specjalista do spraw ekonomicznych, - Wiceprezes Zarządu, - Prezes Zarządu, - Prokurent, - asystent zarządu do spraw kontrolingu, - kierownik działu kontrolingu. Najważniejsze projekty realizowane przez Panią Teresę Jochemczyk to: - pozyskanie dotacji SAPARD na budowę nowego zakładu, - przeprowadzenie restrukturyzacji w spółce po zdarzeniu losowym - pożar i stworzenia podstaw do dalszego funkcjonowania - pozyskanie pomocy publicznej notyfikowanej na restrukturyzację. b.
wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: Pani Teresa Jochemczyk nie wykonuje poza Grupą Mysław żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. c. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pani Teresa Jochemczyk była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcję w organach lub jest nadal wspólnikiem: - Agnes sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Prezes Zarządu, do 02.2013 i wspólnik, do 02.2013 r. - AJPI sp. z o.o. - Prezes Zarządu, do 04.2013 i wspólnik, do 06.2014 r. - FIN-A sp. z o.o. - wspólnik, do 04.2014 r. i Prezes Zarządu; - FIN-A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. - komandytariusz do 02.2015 r.; - GRANDPI sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, do 04.2014 r.; - Mysław Partner S.A. w likwidacji - akcjonariusz i likwidator; - Mysław sp. z o.o. - Prezes Zarządu - Polskie
Wędliny sp. z o.o. - Prezes Zarządu, do 07.2013 r.; - PAK ? M Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu; - SERWIS ? M Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu; - Śląskie Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu; Oprócz wskazanych powyżej Pani Teresa Jochemczyk w ciągu ostatnich trzech lat nie sprawowała funkcji w organach zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych żadnej spółki kapitałowej ani osobowej ani nie była wspólnikiem w żadnej innej spółce. d. informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pani Teresa Jochemczyk została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz, wskazanie czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pani Teresa Jochemczyk otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pani Teresy Jochemczyk nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. e. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Teresa Jochemczyk pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Pani Teresa Jochemczyk pełniła i pełni następujące funkcje w spółkach w upadłości lub w likwidacji: - od 25.02.2009 r. do 07.06.2010 r. Prezes Zarządu oraz od 10.12.2003 r. do chwili obecnej - akcjonariusz i likwidator w Mysław Partner S.A. w likwidacji W dniu 07.06.2010 roku została podjęta uchwała przez akcjonariuszy o likwidacji spółki i powołano likwidatora w osobie Janusza Szrednickiego. W dniu 12.07.2010 roku został złożony wniosek do sądu. W dniu 28.06.2010 roku zostało wydane przez sąd postanowienie o likwidacji Spółki, - od 25.10.2005 r. do 22.04.2013 r. Prezes Zarządu oraz od 30.11.2011 r. do 02.06.2014 r. wspólnik AJPI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 22.04.2009 roku został złożony wniosek
o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 21.09.2009 roku sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy sygn. akt X GUp 23/09 wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i został wyznaczony nadzorca sądowy w osobie Lucjana Libury. W dniu 26.10.2009 roku został złożony wniosek w sprawie ustanowienia zarządcy. W dniu 04.11.2009 roku Sąd wydał postanowienie o ustanowieniu zarządcy w osobie Lucjana Libury. 12.05.2010 roku złożono wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Następnie 15.06.2010 roku Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej i ustanowiono syndyka w osobie Lucjana Libury. W dniu 26.03.2012 roku Sąd wydał postanowienie o odwołaniu z funkcji syndyka Lucjana Libury i wyznaczenie nadzorcy tymczasowego Zbigniewa Suligi. Dnia 12.04.2012 roku Sąd wydał postanowienie o wyznaczeniu syndyka w osobie Zbigniewa Suligi. W dniu 28.08.2014 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. ostanowienie
uprawomocniło się z dniem 28 sierpnia 2014 roku. - od 16.12.2011 r. do 14.02.2013 r. Prezes Zarządu oraz od 27.11.2012 r. do 19.02.2013 r. wspólnik Agnes sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 30.05.2012 roku został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 05.12.2012 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XII GUp 23/12 wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu i wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Mariana Korus. W dniu 29.11.2013 roku został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Dnia 15.01.2014 roku Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej i wyznaczono syndyka w osobie Mariana Korus. Oprócz przypadków wskazanych powyżej Pani Teresa Jochemczyk nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości,
zarządzie komisarycznym lub likwidacji. f. informacja, czy Pani Teresa Jochemczyk prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pani Teresa Jochemczyk nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. g. informacja, czy Pani Teresa Jochemczyk figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pani Teresa Jochemczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Imię i
nazwisko: Wojciech Winczura funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 18.02.2019r. a. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Wojciech Winczura posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia na Wydziale Organizacji i Ekonomiki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pan Wojciech Winczura pracował min. w Jedynka Poznań Sp. z o.o. (grupa Exbud-Skanska) jako Dyrektor ds. Organizacji. Od 2002 roku do 2009 roku w pracował w Progres Sp. z o.o. jako vice Prezes ds. Handlowych oraz współwłaściciel. W latach 2010 do 2014 roku pracował w Lukminerals jako Dyrektor odpowiedzialny za projekty związane z wydobyciem rud metali nieżelaznych. Od stycznia 2014 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Koordynacji w Techno - Projekt Sp. z o.o. gdzie jest odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów. b. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy ma istotne znaczenie dla Emitenta: Pan Wojciech Winczura nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć
istotne znaczenie dla Emitenta. c. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej trzech lat, Pan Wojciech Winczura był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy nadal pełni funkcje lub jest nadal wspólnikiem: Pan Wojciech Winczura w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki. d. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Wojciech Winczura został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu lat Pan Wojciech Winczura otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Winczura nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. e. Szczegóły wszystkich
przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Winczura pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Winczura nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. f. Informacja, czy Pan Wojciech Winczura prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Wojciech Winczura nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. g. Informacja, czy Pan Wojciech Winczura figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Wojciech Winczura nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym 5. imię i nazwisko: Ryszard Dors funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej termin upływu kadencji: 18 luty 2019 rok. a. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Ryszard Dors ur. 02.11.1955 r. w Rudzie Śląskiej posiada wykształcenie średnie ? ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Wydział Metalurgiczny i uzyskał tytuł technika metalurga. Od 1975 r. do 1976 r. pracował jako stażysta i spawacz gazowy w Hucie Łabędy. Od 1976 r. do 1980 r. pracował w Zakładach Urządzeń Technicznych ?ZGODA? w Świętochłowicach jako referent techniczny. Od 1980 r. do 1982 r. pracował w Odzieżowej Spółdzielni Pracy
?POLKON? w Katowicach jako kierownik transportu. Od 1983 r. do 1984 r. pracował w Hucie BAILDON w Katowicach jako wytapiacz. Od 1984 r. do 1991 r. pracował jako inspektor techniczny w kopalni Halemba. Od 1991 r. do 1992 r. pracował w firmie ELP skąd za porozumieniem stron przeszedł do Handel i Paczkowanie Wędlin Urszula Pilśniak w Siemianowicach Śląskich, gdzie pełnił stanowisko dyrektora firmy do 1997 r. W 1993 r. założył działalność gospodarczą ? produkcja i handel opakowaniami, którą prowadzi do chwili obecnej. Od 2007 r. do 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa, następnie Prezesa Zarządu DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Od 2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu AGNES Sp. z o.o. Od 2012 r. do 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ABAKUS Sp. z o.o. Od 2011 r. do 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PLAGO Sp. z o.o. Od 2014 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu DORS Sp. z o.o. b. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: Pan
Ryszard Dors nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. c. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Ryszard Dors był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: - Od 2012 r. do 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ABAKUS Sp. z o.o. od 2013 r. do 2014 r. był członkiem Rady Nadzorczej. - Od 2011 r. do 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PLAGO Sp. z o.o. i był udziałowcem. - Od 2014 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu DORS Sp. z o.o. i jest udziałowcem. - Od 2013 r. do 2014 r. był udziałowcem firmy PAK-M Sp. z o.o. d. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Ryszard Dors został skazany na przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Ryszard Dors otrzymał sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Ryszard Dors nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. e. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ryszard Dors pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Ryszard Dors nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. f. informacja, czy Pan Ryszard Dors prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Ryszard Dors nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. g. informacja, czy Pan Ryszard Dors figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Ryszard Dors nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 marca 2015 roku opublikuje pełną treść uchwał, uchwalonych w dniu 27 marca 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Lucjan Pilśniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a