Trwa ładowanie...
d1ln97k
espi

MYSŁAW S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o of ...

MYSŁAW S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (1/2015)

Share
d1ln97k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MYSŁAW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej Zakłady Mięsne Mysław S.A. z siedzibą w Mysłowicach (?Spółka") niniejszym informuje o wpłynieciu w dniu dzisiejszym do Spółki zawiadomienia o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie ("Porozumienie"). Stronami Porozumienia są Pani Anna Pilśniak i Pani Agnieszka Bartuś, które na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie") przekazały zawiadomienie następującej treści: 1) W dniu 5 stycznia 2015 roku Pani Anna Pilśniak i Pani Agnieszka Bartuś zawarły ustne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2) Przed zawarciem Porozumienia: Pani Anna Pilśniak posiadała (pośrednio, przez Elzara sp. z o.o., w której posiada 98% udziału w kapitale i głosach): a) 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych,
stanowiących 25,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 10.000.000 głosów, to jest do 41,2% w ogólnej liczbie głosów, oraz b) 1.184.200 akcji zwykłych, stanowiących 6,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.184.200 głosów, to jest do 4,9% w ogólnej liczbie głosów, czyli łącznie 6.184.200 akcji, stanowiących 32,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 11.184.200 głosów, to jest do 46,0% w ogólnej liczbie głosów. Pani Agnieszka Bartuś nie posiadała akcji Spółki. 3) Po zawarciu Porozumienia - z uwagi na fakt, że Pani Anna Pilśniak i Pani Agnieszka Bartuś łącznie posiadają 100% (po 50,0% każda z nich) udziałów w Molida sp. z o.o., której podmiot zależny Molida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest właścicielem 7.180.750 akcji zwykłych, stanowiących 37,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 7.180.750 głosów, to jest do 29,5% w ogólnej liczbie głosów - łącznie będą wykonywać głosy z: a) 5.000.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych, stanowiących 25,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 10.000.000 głosów, to jest do 41,2% w ogólnej liczbie głosów, b) 8.364.950 akcji zwykłych, stanowiących 43,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 8 364 950 głosów, to jest do 34,4% w ogólnej liczbie głosów czyli łącznie z 13.364.950 akcji, stanowiących 69,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 18.364.950 głosów, to jest do 75,6% w ogólnej liczbie głosów. 4) W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Strony Porozumienia nie zamierzają dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 5) Molida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Mysłowicach ul. Oświęcimska 54 41-400 Mysłowice jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000479192, Jej jedynym komplementariuszem jest Molida sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim. Kapitał zakładowy wynosi 1.350.000 zł i jest wpłacony w części równej 50.000 zł 6) Porozumienie nie ma związku z
działaniem osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 7) Obowiązki informacyjne wynikające z nabywania lub zbywania przez Strony Porozumienia akcji Spółki będą wykonywane przez Panią Annę Pilśniak. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ln97k

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MYSŁAW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-400 | | Mysłowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Oświęcimska | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 317 21 05 | | +48 32 317 21 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 2220016955 | | 272073985 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Teresa Jochemczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ln97k

Podziel się opinią

Share
d1ln97k
d1ln97k