Trwa ładowanie...
d16osnr

NORDEA OFE miesięczna struktura aktywów

...

d16osnr
d16osnr

04.11. Warszawa (PAP) - NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna struktura aktywów 29 październik 2010

Kategoria lokaty Udział w aktywach

 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 53,98% emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,45% wartościowe, w walucie polskiej
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery - wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 36,15% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 1. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 1. Akcje NFI 0,17%
 1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,03% fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
 1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,35% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,05% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
 1. Obligacje przychodowe o których mowa w - Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
 1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,77% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 4,72% inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne
 1. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
 1. Listy zastawne
 1. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 2,42% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym
 1. Należności 0,24%
 1. Środki pieniężne 0,67%

kom mra/

d16osnr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d16osnr