Trwa ładowanie...
d2qkidn
d2qkidn
espi

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 3/2011

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 3/2011
Share
d2qkidn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody odsetkowe 736 234 554 385 182 178 138 503
Przychody prowizyjne 101 648 88 824 25 152 22 191
Zysk przed opodatkowaniem 296 174 248 156 73 287 61 997
Zysk za okres 230 732 197 826 57 094 49 423
Przepływy środków pieniężnych w danym roku -242 916 322 099 -60 108 80 470
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 4,16 4,13 1,03 1,03
Należności od banków 411 787 839 607 93 350 212 006
Należności od klientów 26 158 354 20 718 093 5 929 986 5 231 445
Aktywa ogółem 30 398 944 24 832 366 6 891 309 6 270 324
Zobowiązania wobec banków 17 332 882 12 566 105 3 929 290 3 173 018
Zobowiązania wobec klientów 9 888 147 9 460 672 2 241 600 2 388 878
Zobowiązania ogółem 28 316 512 22 981 001 6 419 231 5 802 843
Kapitały własne ogółem 2 082 432 1 851 365 472 078 467 481
Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,52 33,36 8,50 8,42
Współczynnik wypłacalności 9,92 10,85 - -
Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są zaprezentowane na dzień 31.12.2010 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport kwartalny NoBP Q3_2011.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2011
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)
d2qkidn

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu -Z-ca Prezesa
2011-11-07 Bohdan Tillack Wiceprezes zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qkidn

Podziel się opinią

Share
d2qkidn
d2qkidn