Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 3/2012

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 3/2012

Share
d4emxfk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody odsetkowe 936 054 736 234 223 146 182 178
Przychody prowizyjne 105 524 101 648 25 156 25 152
Zysk przed opodatkowaniem 124 532 296 174 29 687 73 287
Zysk za okres 85 295 230 732 20 334 57 094
Przepływy środków pieniężnych w danym roku (2 036 479) (164 158) (485 477) (40 620)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 1,54 4,16 0,37 1,03
Należności od banków 582 499 283 229 141 596 64 125
Należności od klientów 27 207 360 27 584 938 6 613 681 6 245 458
Aktywa ogółem 32 648 294 35 325 117 7 936 286 7 997 898
Zobowiązania wobec banków 16 435 471 18 834 996 3 995 204 4 264 399
Zobowiązania wobec klientów 12 426 950 13 291 863 3 020 796 3 009 388
Zobowiązania ogółem 30 414 448 33 176 671 7 393 273 7 511 472
Kapitały własne ogółem 2 233 846 2 148 446 543 013 486 426
Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 40,25 38,71 9,78 8,76
Współczynnik wypłacalności 9,40 9,55 - -
Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są zaprezentowane na dzień 31.12.2011 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 35/2012 | | z dnia | 2012-11-30 | o treści: | |
| | Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje: W „Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym Nordea Bank Polska S.A. za III kwartał 2012 r.” opublikowanym w dniu 26 października 2012 r. błędnie zaprezentowano dane w nocie 29 Transakcje z jednostkami powiązanymi (str. 43). Poniżej zostały zaprezentowane tabele z danymi w opublikowanym sprawozdaniu oraz tabele ze skorygowanymi danymi. Tabele opublikowane w sprawozdaniu (w tys. zł):Należności 30/09/2012 /z podmiotem domin. / z podmiotami powiązanymi organizac.-in.podm.Grupy Nordea / Razem______________________________________________________ Należności od banków 10 354 / 36 211 / 46 565 Należności od klientów - /398 777 / 398 777 Pochodne instrumenty finansowe - / 13 760 / 13 760 Pozostałe aktywa działalności bankowej 1 165 / 1 831 / 2 996 RAZEM: 11 519 / 450 579 / 462 098 Zobowiązania 30/09/2012 /z podmiotem domin. / z podmiotami powiązanymi organizac-in.podm.Grupy Nordea /
Razem
_______________________________________________________ Zobowiązania wobec banków 1 652 358 / 15 960 / 877 17 / 613 235 Zobowiązania wobec klientów - / 1 507 826 / 1 507 826 Pochodne instrumenty finansowe - / 50 616 / 50 616 Kapitały uzupełniaj. (pożyczka podporządk.) - / 505 264 / 505 264 Pozostałe zobowiązania - / - / - RAZEM: 1 652 358 / 18 024 / 583 19 / 676 941 Tabele z danymi skorygowanymi (w tys. zł): Należności 30/09/2012 / z podmiotem domin. / z podmiotami powiązanymi organizac. (in.podm.Grupy Nordea) / Razem______________________________________________________ Należności od banków 6 090 / 520 851 / 526 941 Należności od klientów - / 431 890 / 431 890 Pochodne instrumenty finansowe - /13 760 / 13 760 Pozostałe aktywa działalności bankowej 1 247 / 1 651 / 2 898 RAZEM: 7 337 / 968 152 / 975 489 Zobowiązania 30/09/2012 / z podmiotem domin. / z podmiotami powiązanymi organizac-in.podm.Grupy Nordea /
Razem
______________________________________________________ Zobowiązania wobec banków 1 613 722 / 15 064 982 / 16 678 704 Zobowiązania wobec klientów - /1 489 818 / 1 489 818 Pochodne instrumenty finansowe - /50 616 / 50 616 Kapitały uzupełniające (pożyczka podporządkowana) - /502 354 / 502 354 Pozostałe zobowiązania - / - / - RAZEM: 1 613 722 / 17 107 770 / 18 721 492 Pozostała treść w „Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym Nordea Bank Polska S.A. za III kwartał 2012 r. pozostaje bez zmian. Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe zmiany nie wpływają na wyniki finansowe opublikowane przez Emitenta w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Nordea Bank Polska S.A. za III kwartał 2012 r. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportkwartalnyNordea BP SAQ32012-.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku za III kwartał 2012 r.po korekcie

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-30 | | | | | | | |
| | | NORDEA BANK POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-303 | | GDYNIA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | KIELECKA | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 058 669 10 88 | | 058 669 11 10 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nordea@nordea.pl | | www.nordeabank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 586-000-78-20 | | 190024711 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Sławomir Żygowski Prezes Zarządu
2012-11-30 Bohdan Tillack Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk