Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

NORTH COAST - Korekta raportu dotycząca ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

NORTH COAST - Korekta raportu dotycząca ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | k | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu dotycząca ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd North Coast S.A. informuje o korekcie raportu numer 3/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w zakresie sprostowania błędu wynikającego z podania niepoprawnej nazwy hotelu w punkcie 1 Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. Było: 1.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia. Zarząd spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 roku ? Kodeks spółek handlowych (dalej: ?k.s.h.?), na wniosek akcjonariuszy: BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny), którzy dysponują łącznie 282.120 akcjami Spółki, stanowiącymi 8,82%
kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołuje na dzień 26 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu IDEAL Pruszków, ul. Bolesława Prusa 1, Pruszków (dalej: ?Zgromadzenie?). Powinno być: 1.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia. Zarząd spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 roku ? Kodeks spółek handlowych (dalej: ?k.s.h.?), na wniosek akcjonariuszy: BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny), którzy dysponują łącznie 282.120
akcjami Spółki, stanowiącymi 8,82% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołuje na dzień 26 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu ComfortBiznes, ul. Bolesława Prusa 1, Pruszków (dalej: ?Zgromadzenie?). Podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r