Trwa ładowanie...
dvlw7qf
espi

NOTORIA SERWIS - Nabycie akcji przez akcjonariusza (1/2015) - EBI

NOTORIA SERWIS - Nabycie akcji przez akcjonariusza (1/2015)

Share
dvlw7qf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2015 r. od Pana Wojciecha Kuryłka, zawiadomienia następującej treści: ?Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż w wyniku subskrypcji 18 000 akcji serii D zwiększę swój stan zaangażowania w akcje spółki Notoria Serwis S.A. Powyższe transakcje będą stanowiły 1,71% udziału w kapitale zakładowym spółki po zarejestrowaniu emisji serii D. Akcje te będą dawały 18 000 głosów, co będzie stanowiło 1,71% ogólnej liczby głosów po zarejestrowaniu emisji serii D. Transakcja ta spowoduje przekroczenie progu 25,0% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Notoria Serwis S.A. Przed wykonaniem powyższych transakcji posiadałem 246 883 sztuk akcji Notoria Serwis S.A., co stanowiło 24,68% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 246 883
głosów, co stanowiło 24,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Notoria Serwis S.A. Na dzień po zarejestrowaniu przez sąd emisji serii D, po dokonaniu transakcji o których mowa będę posiadał 264 883 sztuk akcji spółki Notoria Serwis S.A. stanowiących 25,23% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje będą uprawniały mnie do 264 883 głosów, co będzie stanowiło 25,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Notoria Serwis S.A. Jednocześnie informuję, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Notoria Serwis S.A.? Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvlw7qf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Artur Sierant Prezes Zarządu
Joanna Żukowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvlw7qf

Podziel się opinią

Share
dvlw7qf
dvlw7qf