Trwa ładowanie...
d4k9731

NOTORIA SERWIS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (16/2012)

NOTORIA SERWIS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (16/2012)

Share
d4k9731

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2012 r. zawiadomienia, którego obowiązek dokonania wynika z art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pana Artura Sierant oraz akcjonariusza Pana Arkadiusza Szymanek o następującej treści: "Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa o Ofercie") informujemy, że w dniu 30 stycznia 2012 r. niżej wskazani akcjonariusze Spółki (dalej jako: "Akcjonariusze") zawarli porozumienie, którego celem jest zgodne głosowanie na Walnych Zgromadzeniach Spółki NOTORIA SERWIS S.A., a którego zawarcie
spowodowało przekroczenie progu 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Członkami porozumienia są następujący Akcjonariusze Spółki: 1) Artur Sierant wraz z podmiotami powiązanymi, w tym z podmiotami zależnymi Rant Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach oraz Factor Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadający 116701 akcji zapewniających 116701 w ogólnej liczbie głosów, stanowiące 11,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz 11,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki; 2) Arkadiusz Szymanek posiadający wraz z podmiotem powiązanym posiada 81700 akcji zapewniających 81700 akcji w ogólnej liczbie głosów, stanowiące 8,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz 8,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. W związku z zawartym porozumieniem akcjonariusze Spółki będący stronami porozumienia posiadają łącznie 198401 akcji zapewniających 198401 głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki, stanowiące 19,84% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,84% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym
Zgromadzeniu NOTORIA SERWIS S.A. Strony niniejszego porozumienia nie wykluczają dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, o których mowa w art. 89 ust. 4 pkt 4) Ustawy o Ofercie. Ponadto, Akcjonariusze nie zawarli z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy o Ofercie oraz nie istnieją inne podmioty zależne (aniżeli te wskazane powyżej) od Akcjonariuszy, które posiadają akcje Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k9731

| | | NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOTORIA SERWIS S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-814 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miedziana | | 3A/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 654 22 45 | | +48 (22) 654-22-46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | notoria@notoria.pl | | www.notoria.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-21-52-769 | | 016200212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-01-31 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k9731

Podziel się opinią

Share
d4k9731
d4k9731