Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

NOVITA - Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uch ...

NOVITA - Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał (15/15)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Spółka?) niniejszym informuje o następującej zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku (dalej ?ZWZ?): Umieszczenie w porządku obrad następującego punktu (jako pkt 9 porządku obrad): Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Dotychczasowy pkt 8.f porządku obrad został oznaczony jako pkt 10, natomiast dotychczasowy pkt 9 porządku obrad został oznaczony jako pkt 11. Nowy porządek obrad ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa zmiana porządku obrad ZWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki
tj. Finveco Sp. z o.o., żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku . Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Finveco projekty uchwał do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad ZWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad ZWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Nowy porządek.pdf | Nowy porządek obrad ZWZ Novita S.A. | | | | | | | | | |
| | Zmienione Projekty Uchwał .pdf | Zmienione projekty Uchwał na ZWZ Novita S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
2015-05-05 Małgorzata Chołost Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx