Trwa ładowanie...

Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki i wynagrodzenia 2013

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki 2013

Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki i wynagrodzenia 2013Źródło: Thinkstock
d1jddve

Chcesz wiedzieć na jaki dodatek lub zasiłek możesz liczyć? Jakie jest aktualne minimalne wynagrodzenie i ile wynoszą składki? Zapoznaj się z poniższymi danymi na 2013 rok.

Na sporą pomoc finansową mogą liczyć osoby, które noszą się z zamiarem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W 2013 roku kwoty mają się kształtować w przedziale 4-6 krotnego średniego wynagrodzenia. Programów dla bezrobotnych jest sporo. Przykładowo w Gdańsku - niektórzy z nich - mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych (3200 zł) oraz wsparcia pomostowego (łącznie 2817 zł).

Polskie władze przeznaczają duże pieniądze na programy służące walce z bezrobociem. Trudna sytuacja gospodarcza wymaga zaangażowania instytucji publicznych w tym zakresie. O jakie obecnie pieniądze może się ubiegać osoba bez pracy?

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [kwoty PLN brutto]

| 1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.: | |
| --- | --- |
| podstawowy(100%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku | |
| obniżony (80%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku | |
| podwyższony (120%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 637,00 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. M.P. poz. 323) | |
| 2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania: | |
| szkolenia - 120 % zasiłku | |
| przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku | |
| stażu - 120 % zasiłku | |
| kontynuowania nauki - 100% zasiłku | |
| studiów podyplomowych - 20% zasiłku | |
| Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu | |
| 3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową UWAGA! podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów | |
| 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50% zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych | |
| 5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | |
| / przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5% a od 1 czerwca 2011 o 2,6%. Od 1 czerwca 2012 r. zwaloryzowany o 4,3% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2012 poz.23) Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2012 r. o 4,3% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w
łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym. *
/ ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792); | |

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (794,20 + 142,96 *)
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.600,00 + 288,00*) Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.
2. robót publicznych
- *refundacja za każdy miesiąc *(50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.755,11 + 315,92*),
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.510,22 + 631,84*)
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
*4. Refundacja za prace społecznie użyteczne *(60% świadczenia)
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)
3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 06.12.2012 r.)
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki

| 1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2013r.) |
| --- |
| 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw.2012 r. *(obowiązuje od 1.12.2012r.) |
| *
3. Składka na Fundusz Pracy *(obowiązuje od 1.12.1999r.) |
| *
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(od 1.01.2006 r) |
| 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) |
| * od 1.01.2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.600 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. ( Dz. U. 2012, poz. 1026); przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł (Komunikat Prezesa GUS z 12 listopada 2012r. M.P. 2012 poz. 842). |

Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy, Departament Funduszy MPiPS w dniu 10.12.2012 r.

(AS)

d1jddve
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1jddve