Trwa ładowanie...
dakavcu

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
dakavcu

13.12. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd zdecydował o skierowaniu wniosku do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030".

dakavcu

Rada Ministrów zdecydowała, że z powodów proceduralnych, w tym tygodniu (w trybie obiegowym), przyjmie projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Proponowana zmiana dotyczy podwyższenia o 2 punkty procentowe składki rentowej po stronie pracodawcy.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Wniosek dotyczy przedłużenia okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Bośni i Hercegowinie o kolejne pół roku, do 30 czerwca 2012 r. Termin pobytu polskich żołnierzy w tym rejonie upływa z końcem grudnia 2011 r. Liczebność kontyngentu nie zmieni się, nadal będzie on liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

dakavcu

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW), tak jak obecnie, będzie wchodził w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód w Siłach Międzynarodowych w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Będzie go można użyć w Bośni i Hercegowinie w celu wzmocnienia Sił Unii Europejskiej, które działają na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w tych państwach.

Żołnierze PKW będą monitorowali respektowanie porozumień i traktatów międzynarodowych oraz nadzorowanie przestrzegania porozumień pokojowych ustalonych w Kosowie. Kontyngent zajmie się realizacją działań manewrowych, w tym demonstrowaniem militarnej obecności Sił Międzynarodowych w Kosowie oraz organizowaniem posterunków kontrolnych w celu przeciwdziałania działalności przestępczej i kryminalnej. Zadaniem polskich żołnierzy będzie także wspieranie pomocy humanitarnej i monitorowanie strefy przygranicznej.

Wydatki związane z użyciem PKW na Bałkanach wyniosą ok. 17.578 tys. zł.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

dakavcu

Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia daty wejścia w życie ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Regulacja ta miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. (pierwotnie planowano, że będzie to początek 2012 roku).

Chodzi o to, że wprowadzenie nowych rozwiązań we wszystkich gminach w kraju, polegających na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, jest przedsięwzięciem skomplikowanym oraz złożonym pod względem organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Przesunięcie terminu wejścia w życie tej ustawy umożliwi przetestowanie nowych rozwiązań technicznych i uzyskanie doświadczeń związanych z ich wykorzystaniem.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030", przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.

dakavcu

"Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" (KPZK) jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski.

Realizacja tego dokumentu umożliwi zbudowanie sprawnego i przejrzystego systemu planowania przestrzennego na każdym poziomie gospodarowania przestrzenią, a także zapewni tworzenie korzystnych warunków do działalności gospodarczej. Ponadto KPZK formułuje zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego.

Dokument opracowano na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Przedstawia on wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 20 lat oraz określa cele i kierunki polityki przestrzennej służące jej urzeczywistnieniu. Wskazuje także zasady oraz sposoby koordynacji polityk rozwojowych mających istotny wpływ na kształtowanie przestrzeni, a jednocześnie przyczyniających się do rozwoju terytorialnego.

"Koncepcja" prezentuje nowe podejście do polityki przestrzennego zagospodarowania państwa. Wprowadza zasadę współzależności celów polityki przestrzennej z celami polityki regionalnej, wiąże planowanie strategiczne z działaniami w ramach programów rozwoju i programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także określa działania państwa o charakterze instytucjonalnym i legislacyjnym. Takie podejście ma wzmocnić efektywność systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych.

dakavcu

Celem strategicznym KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Aby zrealizować cel strategiczny sformułowano sześć celów operacyjnych:

- podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej (chodzi o ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego, która sprzyja spójności);

- poprawa spójności wewnętrznej kraju (przez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów);

- poprawa dostępności terytorialnej kraju (przez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej);

dakavcu

- kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;

- zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;

- przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, jako ważnego elementu warunkującego rozwój kraju.

KPZK 2030 formułuje tezę o przyspieszeniu rozwoju i modernizacji Polski w ciągu najbliższych dwóch dekad, co spowoduje istotne konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego kraju. W efekcie rdzeniem krajowego systemu gospodarczego, i ważnym elementem systemu europejskiego, stanie się współzależny otwarty układ obszarów funkcjonalnych najważniejszych polskich miast, zintegrowanych w przestrzeni krajowej i międzynarodowej. Jednocześnie na rozwoju największych miast skorzystają mniejsze ośrodki i obszary wiejskie. Oznacza to, że obszary miejskie i wiejskie są postrzegane jako dopełniające się wzajemnie oraz stanowiące integralną całość społeczno-gospodarczą i przestrzenną.

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Zgodnie ze sformułowaną w dokumencie wizją, Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym. Będzie to efekt procesów gospodarczych, społecznych, przestrzennych i cywilizacyjnych. Polska w 2030 r. zapewni szansę rozwoju poszczególnym obywatelom, będzie wiarygodnym i aktywnym partnerem w stosunkach międzynarodowych.

Podstawową cechą Polski 2030 r. będzie spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

dakavcu

Podziel się opinią

Share
dakavcu
dakavcu