Trwa ładowanie...
d45g4hc
rząd
02-11-2010 18:09

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d45g4hc
d45g4hc

02.11. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa,

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny,

d45g4hc

- projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2010".

Rząd przyjął:

- Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez

d45g4hc

Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie",

- założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Projekt ustawy zawiera jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach i realizacji prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa. Projekt ustawy zakłada utrzymanie w rękach ministra skarbu państwa uprawnień właścicielskich wykonywanych dotąd przez kilkanaście centralnych i terenowych jednostek administracji. Równocześnie zostaną utrzymane dotychczasowe uprawnienia ministrów w dziedzinie regulacji poszczególnych obszarów gospodarki.

d45g4hc

Projekt uwzględnia też postulaty "Narodowego Programu Nadzoru Właścicielskiego - Nowy ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa (NPNW)", opracowanego przez Radę Gospodarczą przy premierze. Jednym z takich postulatów jest utworzenie Komitetu Nominacyjnego i wprowadzenie kategorii podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Zgodnie z zaleceniami Rady, do ustawy wprowadzono także przepis, że w radach nadzorczych i zarządach wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa nie będą mogli zasiadać przedstawiciele załogi.

W projekcie zawarto wszystkie przepisy o nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa, które znajdują się obecnie w innych aktach prawnych. Chodzi zwłaszcza o ustawy: o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zasadach wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa. Aktualnie kompetencje nadzorcze i właścicielskie są rozproszone między różne instytucje i nie przysługują tylko ministrowi. Zgodnie z projektem ustawy, minister skarbu państwa będzie odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru właścicielskiego, a także zadań związanych ze zbywaniem akcji i udziałów w spółkach SP oraz zakończeniem prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych.

Ponadto w projekcie uregulowano kwestie gospodarowania autorskimi prawami majątkowymi i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Komitet Nominacyjny

d45g4hc

W projekcie określono nowe zasady selekcji kandydatów do pełnienia funkcji w radach nadzorczych podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Przewidziano utworzenie nowego ciała - Komitetu Nominacyjnego. Jego działanie ma służyć podniesieniu jakości nadzoru nad kluczowymi spółkami Skarbu Państwa. Komitet będzie udzielał rekomendacji kandydatowi na członka rady nadzorczej, która będzie podstawą do wzięcia jego kandydatury pod uwagę przy obsadzeniu stanowiska w radzie. Ta rekomendacja będzie niezbędnym warunkiem, aby kandydat mógł zostać zgłoszony przez Skarb Państwa do rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Do Komitetu ma wejść 10 członków powoływanych przez premiera, który przy ich wyborze będzie brał pod uwagę ich wiedzę, doświadczenie i autorytet. Katalog podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków Komitetu jest otwarty. Jedynie tytułem przykładu wskazano ministrów: skarbu państwa, gospodarki, finansów, infrastruktury oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Kadencja Komitetu będzie trwała 5 lat.

Podmioty o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa

Zgodnie z zaleceniami Rady Gospodarczej, do ustawy wprowadzono kategorię podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Chodzi o niewielką grupę podmiotów działających w strategicznych sektorach gospodarki, w których przez dłuższy czas (w niektórych docelowo) uzasadnione jest utrzymanie kontroli Skarbu Państwa. Aby podmioty te w warunkach silnej presji konkurencyjnej działały efektywnie muszą zacząć podlegać takim samym mechanizmom zarządzania, jakie stosowane są w sektorze prywatnym. Wykaz podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa będzie określała Rada Ministrów w rozporządzeniu.

d45g4hc

W projekcie ustawy zdecydowano, że w podmiotach o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa powinien obowiązywać motywacyjny system wynagrodzeń dla członków organów nadzorczych i zarządzających.

Przekształcenia własnościowe i prywatyzacja

Zgodnie z projektem ustawy, prywatyzacja pozostanie nadrzędnym celem działań rządu. W projekcie utrzymano wiele z dotychczasowych rozwiązań dotyczących przekształceń własnościowych, eliminując te nadmiernie sformalizowane, które utrudniały i opóźniały prywatyzację. Dlatego nowe przepisy mają przede wszystkim uelastycznić i usprawnić prywatyzację, z zachowaniem interesu Skarbu Państwa. Chodzi o uporządkowanie posiadanego "portfela" prywatyzacyjnego, w tym ograniczenie posiadania przez Skarb Państwa pakietów mniejszościowych akcji lub udziałów. Oznacza to również usuniecie barier opóźniających lub uniemożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji prywatyzacyjnych.

W niezmienionym kształcie przeniesiono do projektu obecne zapisy o uprawnieniach pracowników do nieodpłatnego nabywania akcji.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

d45g4hc

Zaproponowano nowe unormowania dotyczące tzw. urządzeń przesyłowych. Chodzi o urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, a także urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, tras tramwajowych, transportu liniowego, linii trolejbusowych oraz inne.

Najważniejsza zmiana polega na doprecyzowaniu przepisów, że o własności urządzeń przesyłowych przesadzi to, kto poniósł koszty ich budowy. Koszty budowy takich urządzeń mogą być poniesione przez: przedsiębiorcę przesyłowego (np. wodociągowo-kanalizacyjnego), właściciela nieruchomości lub inną osobę.

Jeśli koszty budowy urządzeń przesyłowych poniósł przedsiębiorca, to będą one jego własnością, także po trwałym połączeniu ich z cudzą nieruchomością, a przed przyłączeniem do własnej sieci.

Gdy koszty budowy urządzeń przesyłowych zostaną poniesione przez właściciela nieruchomości (z którą trwale je połączono), to może on żądać od przedsiębiorcy nabycia do nich praw własności (chyba że na podstawie umowy strony określiły inny tytuł prawny do korzystania z tych urządzeń przedsiębiorcę, np. użytkowanie, najem lub leasing).

W sytuacji, gdy koszty budowy urządzeń przesyłowych poniosła inna osoba (niż przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości), to może ona na podstawie umowy przenieść ich własność na przedsiębiorcę lub na drodze sądowej żądać od przedsiębiorcy zawarcia takiej umowy za odpowiednim wynagrodzeniem. Strony mogą też ustalić inny tytuł prawny do korzystania z tych urządzeń przez przedsiębiorcę.

W projekcie nowelizacji zaproponowano także odrębną regulację w odniesieniu do budynków i budowli, które służą wyłącznie do korzystania z urządzeń przesyłowych.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt nowelizacji wprowadza możliwość wypłaty zaliczek producentom rolnym, dotkniętym m.in. skutkami powodzi, na wsparcie inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej.

Te inwestycje będą realizowane w ramach działania pn. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Zostało ono włączone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Producenci rolni, uprawnieni do pomocy z tego działania, składając wniosek o taką pomoc, będą mogli w nim od razu wystąpić o zaliczkę. Środki finansowe na wypłaty zaliczek będą pochodzić Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Proponuje się, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia. Wtedy potencjalni beneficjenci będą mogli jak najszybciej otrzymać zaliczki.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2010, przedłożoną przez ministra gospodarki.

W związku z kryzysem gospodarczym, a w konsekwencji mniejszym zapotrzebowaniem na wyroby produkowane przez Funai Electric Europe Sp. z o.o. (do końca czerwca br. Funai Electric Polska) firma zdecydowała zweryfikować swoje plany inwestycyjne.

Spółka, tak jak poprzednio, zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 68 016 000 zł i utrzymać inwestycję przez co najmniej 5 lat od daty jej zakończenia. Realizacja inwestycji ma być przedłużona do końca 2012 r. (obecnie 2010 r.) Firma zobowiązała się też do utworzenia 330 nowych miejsc pracy i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia (obecnie 500 miejsc pracy na co najmniej 5 lat). Jeżeli jednak na dzień zakończenia inwestycji liczba utworzonych miejsc pracy byłaby niższa niż 297 lub całkowita wartość inwestycji mniejsza niż 68 016 000 zł - to przedsiębiorca będzie musiał zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami. Firma mogłaby uzyskać maksymalnie 30,8 mln zł pomocy publicznej.

Nakłady z budżetu państwa na utworzenie nowych miejsc pracy, związanych z nową inwestycją, wyniosą 3 563 902 zł. Szacuje się, że w okresie realizacji programu wpływy do budżetów państwa i samorządu terytorialnego wyniosą ponad 133 mln zł.

Dzięki inwestycji powinno zmniejszyć się bezrobocie w powiecie nowosolskim, które pod koniec sierpnia br. wynosiło 23,4 proc. (wg GUS). Oprócz planowanych 330 nowych miejsc pracy (w tym 47 dla osób z wyższym wykształceniem), w otoczeniu inwestycji ma powstać ponad 700 kolejnych stanowisk pracy. Realizacja tego przedsięwzięcia może też zachęcić inne globalne firmy do podobnych inwestycji w naszym kraju, a także zainteresować poddostawców lokowaniem swojej działalności w Polsce.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów przyjęła Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie", przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

Przyjęcie przez rząd w lipcu br. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR) oznacza, że zdecydowano się wdrożyć wiele nowatorskich rozwiązań usprawniających proces zarządzania i prowadzenia polityki regionalnej. Chodzi między innymi o: racjonalizację zarządzania procesami rozwojowymi, racjonalizację systemu zarządzania i finansowania polityk mających istotny wpływ terytorialny, organizację procesów związanych z rozwojem regionalnym oraz wprowadzenie nowych instrumentów partnerstwa.

Utworzony na podstawie nowego modelu polityki regionalnej system realizacji działań prorozwojowych, zapisany w KSRR, jest istotnym elementem przyjętych przez rząd w 2009 r. "Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski". W rezultacie KSRR stanowi jedną z 9 strategii zakładających porządkowanie rozwoju kraju. Przedkładany dokument zawiera opis propozycji działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, instytucje zarządzające środkami publicznymi, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego). Zapisano w nim kierunki możliwych zmian wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, opisy sposoby realizacji oraz harmonogram prac związany z wdrożeniem danego rozwiązania. Harmonogram działań został tak przygotowany, by zaproponowane zmiany zostały przygotowane i wprowadzone do systemu instytucjonalnego i prawnego w 2013 r.

Do tego czasu niezbędne jest przygotowanie do sprawnego funkcjonowania po 2013 r. kontraktu terytorialnego. Będzie on wdrażany w dwóch fazach. Pierwsza obejmie próby i tryb przeprowadzania negocjacji kontraktu i wdrożenia wynegocjowanych przedsięwzięć. Druga faza to przyjęcie stosownych regulacji prawnych i instytucjonalnych, reformujących system finansowania polityki regionalnej.

Zakłada się, że po 2013 r. kontrakt terytorialny stanie się efektywnym elementem polityki regionalnej. Zestaw propozycji dotyczących poprawy jakości zarządzania politykami publicznymi wynika z ponad dziesięcioletnich doświadczeń w prowadzeniu polityki regionalnej.

Z doświadczeń tych wynika, że niezbędne są zmiany systemowe i instytucjonalne, konieczne jest też uporządkowanie relacji między podmiotami realizującymi tę politykę. Chodzi m.in. o uporządkowanie kompetencji w ramach administracji rządowej i samorządowej oraz dostosowanie ich do właściwego poziomu dostarczania usług publicznych.

Dla skutecznej realizacji celów polityki regionalnej konieczne jest przygotowanie 9 tzw. zintegrowanych strategii rozwoju. Są to: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju zasobów ludzkich, Strategia rozwoju transportu, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Sprawne państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (przyjęta już przez rząd), Strategia rozwoju kapitału społecznego, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. Za ich przygotowanie odpowiedzialni będą koordynatorzy, ministrowie odpowiadający za dany obszar merytoryczny. Sporządzeniu tych strategii towarzyszyć będzie opracowanie Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) uwzględniającej wymiar terytorialny oraz zaktualizowanie Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (ŚSRK). W kwestii zagospodarowania przestrzennego opracowana będzie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), a w jej następstwie sporządzony
zostanie Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju (PZPK), uwzględniający zapisy Koncepcji oraz wymiar terytorialny.

Zakłada się, że relacje między poszczególnymi strategiami będą kompatybilne. Wynika to z tego, że obszary tematyczne działań ujętych w strategiach nakładają się. Wdrażanie każdej ze strategii będzie wiązało się ze wspólnymi bądź skoordynowanymi działaniami wielu podmiotów, w tym resortów i władz samorządowych.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przedłożone przez ministra finansów.

W założeniach podkreślono, że przygotowane zmiany poprawią efektywność postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Chodzi m.in. o likwidację barier prawnych w sprawnym i skutecznym dochodzeniu należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozszerzony zostanie zakres uprawnień organów egzekucyjnych do stosowania zabezpieczenia do tych składników majątkowych osoby zobowiązanej, z których możliwe jest prowadzenie egzekucji. Zgodnie z propozycją, uprawnienia takie otrzymają wszystkie organy egzekucyjne. Przykładowo, dyrektor oddziału ZUS będzie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania następujących środków egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych czy rachunków bankowych.

Zgodnie z założeniami, w projekcie nowelizacji ustawy znajdzie się rozwiązanie wskazujące, iż organy nadzoru, w drodze postanowienia, będą mogły wstrzymać z urzędu postępowanie egzekucyjne lub czynności egzekucyjne. W przypadku innych należności pieniężnych niż pozostające we właściwości urzędów skarbowych - bez konieczności uzgadniania tego z wierzycielem.

Do projektu ustawy zostaną włączone procedury umożliwiające skierowanie egzekucji do majątku wspólnego małżonków w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do "zobowiązanego" i zapewnienia jego małżonkowi prawa obrony przed prowadzeniem egzekucji z majątku stanowiącego wspólność małżeńską. Zaproponowano, by wierzyciel miał obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków w sytuacji, gdy celem egzekucji będzie wyegzekwowanie należności pieniężnej, za którą odpowiedzialność ponoszą wspólnie małżonkowie z majątku wspólnego oraz z ich majątków osobistych. Odmiennie będzie uregulowany przypadek, gdy egzekucja ma być prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, który byłby podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego bądź z majątku wspólnego w granicach odpowiedzialności, jaką ponoszą oni z tego majątku. W tym przypadku małżonek będzie miał prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec egzekucji z majątku wspólnego. Sprzeciw
byłby wnoszony do wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego dokonującego egzekucji. W takich przypadkach organ egzekucyjny - na wniosek wierzyciela lub z urzędu - zobowiązany będzie do wstrzymania egzekucji do czasu wydania ostatecznego postanowienia skierowaniu egzekucji przeciwko małżonkowi zobowiązanego z ograniczeniem jego odpowiedzialności do tego majątku.

W założeniach proponuje się również wprowadzenie procedur umożliwiających dochodzenie należności pieniężnych zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową z przedmiotu zabezpieczenia w sytuacji, gdy własność przedmiotu zabezpieczenia przejdzie na inną osobę (dłużnika rzeczowego). Oznacza to, że organ egzekucyjny będzie mógł zająć przedmiot zabezpieczenia rzeczowego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego. Gdy prawo własności rzeczy obciążonej rzeczowo przejdzie na inną osobę, organ egzekucyjny będzie zmuszony wystąpić do wierzyciela o nadanie temu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko aktualnemu właścicielowi przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej z ograniczeniem odpowiedzialności do przedmiotu zabezpieczenia. Zajęcie rzeczy obciążonej prawem zastawniczym byłoby dokonywane przez organ egzekucyjny przed nadaniem tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko aktualnemu właścicielowi rzeczy.

Wprowadzone zostaną trzy przesłanki uchylenia z urzędu przez organ egzekucyjny w całości lub części dokonanej czynności o charakterze ogólnym. Pierwsza dotyczyć ma sytuacji, gdy dalsza realizacja zastosowanego środka egzekucyjnego jest nieuzasadniona, a osoba trzecia nie nabyła prawa. Druga - gdy dokonanie czynności egzekucyjnej odbyło się z naruszeniem prawa, trzecia - gdy za uchyleniem przemawia cel egzekucji.

Zmienione będą również zasady dotyczące możliwości ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wprowadzony zostanie przepis, na podstawie którego we wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien podać informacje o ujawnionym majątku lub źródłach dochodu dłużnika. Ponadto do wniosku powinny zostać dołączone: nowy tytuł wykonawczy oraz upomnienie doręczone przed ponownym wszczęciem egzekucji.

Ponadto wprowadzone będą zmiany obejmujące możliwość zwolnienia z opłaty komorniczej. Zwolnienie to będzie dotyczyć należności Skarbu Państwa dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez ministra finansów.

Będzie obowiązywać nowy tryb prowadzenia egzekucji z pieniędzy: oprócz formy ustnej, także pisemna. Forma ustna to ustne wezwanie zobowiązanego do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi. Forma pisemna przekazywałaby to samo, ale na papierze. Zastosowanie egzekucji z pieniędzy byłoby dokonane z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania do zapłaty. Wprowadzenie formy pisemnej - poprzez doręczenie zobowiązanemu wezwania do zapłaty - zapobiegnie przedawnieniu się dochodzonych należności oraz wydłuży czas umożliwiający ich ściągnięcie w trybie egzekucji administracyjnej. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie wezwania pisemnego termin przedawnienia będzie biegł na nowo. Zdaniem rządu, zastosowanie przyjętych w założeniach rozwiązań umożliwi wzrost efektywności działania organów egzekucyjnych oraz przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mick/

d45g4hc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45g4hc