Trwa ładowanie...
d1iy225
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d1iy225

26.07. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zdecydował o kontynuacji prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto rząd zaakceptował:

d1iy225

- projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Przyjęto założenia do projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

d1iy225

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników, producentów rolnych, rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Wydano rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

d1iy225

Uproszczenie i przyspieszenie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjnie, które nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu - to podstawowy cel nowelizacji. Zostanie on osiągnięty dzięki rezygnacji z obowiązku uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie takich funduszy. Powinno to zdynamizować ten segment rynku i przyciągnąć dodatkowy kapitał, który będzie alokowany za pośrednictwem tych funduszy.

Przyjęto, że KNF nie będzie zatwierdzała statutów takich funduszy i ich zmian. Konieczne będzie natomiast uzyskiwanie zezwolenia Komisji na zmianę statutu funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne mają być przedmiotem oferty publicznej, mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Ponieważ nie będzie wymogu zatwierdzania przez KNF zmian statutów funduszy emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjnie, które nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu - to nie będą pobierane opłaty z tego tytułu. Oznacza to zmniejszenie kosztów utworzenia i funkcjonowania tego typu funduszy. Aby zapewnić ochronę tzw. inwestorów nieprofesjonalnych (chodzi o osoby fizyczne, nie posiadające fachowej wiedzy o inwestowaniu) ograniczono możliwość nabywania przez nich certyfikatów inwestycyjnych ww. funduszy. Wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym, każdorazowy zapis na certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie będzie mógł być mniejszy niż 40 tys. euro.

Planowane regulacje powinny przyczynić się do odbiurokratyzowania tej działalności przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu nadzoru.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

d1iy225

Ustawa wymaga nowelizacji ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do dyrektywy 2009/38/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Europejskie rady zakładowe stanowią forum konsultacyjno-informacyjne w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym, a ich działalność wzmacnia dialog między pracownikami a pracodawcą.

Do ustawy wprowadzono przepisy, dzięki którym pracownicy wspólnotowych firm będą skuteczniej korzystać z prawa do informowania i konsultowania z nimi najważniejszych decyzji. Wskazano, że europejska rada zakładowa będzie uprawniona do informacji i konsultacji ograniczonych jedynie do spraw ponadnarodowych. W jej składzie ma być odpowiednia reprezentacja pracowników. Zarząd centralny przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym będzie odpowiedzialny za poinformowanie i skonsultowanie z europejską radą zakładową planowanej decyzji prowadzącej do znaczących zmian w organizacji pracy lub umowach o pracę.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

d1iy225

Najważniejsze zmiany:

Umożliwiono składanie wniosków i zapytań oraz uzyskiwanie informacji z KRK drogą elektroniczną. Będzie to się odbywać za pośrednictwem skrzynki dostępowej, jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) będzie mógł utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwiającej dostęp do KRK oraz innych rejestrów (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, księgi wieczyste). Przyspieszy to uzyskiwanie informacji z KRK przez różne podmioty.

Dostosowano przekazywanie informacji między Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej - do zasad wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (system ECRIS). Uprości to uzyskiwanie przez przedsiębiorców informacji z rejestrów karnych innych państw członkowskich UE. Zmniejszy się ryzyko zatrudnienia przez przedsiębiorcę osoby, która popełniła za granicą czyn uniemożliwiający jej zatrudnienie na danym stanowisku w Polsce.

Wskazano, że KRK może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

d1iy225

Uzupełniono zakres karty rejestracyjnej karnej o informację, że pokrzywdzoną była osoba poniżej 15-tego roku życia - w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Uzupełniono zakres zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK przez organy wykonujące orzeczenia w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe - o informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Zmiana jest konieczna bo obecnie w stosunku do osób odbywających taką karę KRK udziela informacji o niefigurowaniu w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności i Poszukiwanych Listem Gończym, mimo że faktycznie przebywają one w jednostkach penitencjarnych.

Wyraźnie wskazano na możliwość przekazywania do KRK zawiadomień o zmianach ewidencyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Większość projektowanych regulacji ma wejść w życie 27 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Założono, że przy ministrze infrastruktury powstanie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, która zajmie się badaniem wypadków i incydentów morskich. W swoim działaniu ma być niezależna, a jej celem będzie ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia na morzu, bez przypisywania winy i określania odpowiedzialności za jego powstanie.

Oznacza to bezstronność w prowadzeniu badań w sprawach wypadków morskich. Komisja będzie sporządzać i wydawać raporty, zawierające zalecenia i opinie, dzięki którym nie powinno dochodzić do podobnych wypadków w przyszłości, co w efekcie poprawi bezpieczeństwo morskie.

Powstanie tej komisji oznacza prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2009/18/WE, która jest częścią tzw. trzeciego pakietu morskiego - ERIKA III. Dyrektywa wprowadza wytyczne dotyczące badań technicznych i wymiany doświadczeń po zaistnieniu wypadków morskich lub innych zdarzeń na morzu. Celem badań nie jest określenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej za wypadek, ale ustalenie jego okoliczności i przyczyn, co umożliwi wyciągnięcie odpowiednich wniosków i wdrożenie środków zapobiegawczych, pozwalających uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zgodnie z założeniami, Komisja ma zajmować się badaniem wypadków, w których będą uczestniczyć: statki polskie; statki zagraniczne (pływające po polskim morzu terytorialnym lub morskich wodach wewnętrznych); w tym promy typu ro-ro (chodzi o statki pasażerskie, z których możliwy jest wjazd i wyjazd pojazdów drogowych lub kolejowych) lub szybkie statki pasażerskie, gdy wypadek wydarzył się poza polskim morzem terytorialnym lub polskimi wodami wewnętrznymi (w sytuacji gdy ostatnim państwem, przez którego morze terytorialne lub wody wewnętrzne przepływał taki prom lub statek, była Polska).

Przewidziano, że w skład Komisji wejdzie 5 członków. Będzie ich odwoływać i powoływać (na 5 lat) minister infrastruktury spośród osób spełniających wymagania określone w projekcie ustawy (chodzi zwłaszcza o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego). Spośród nich minister infrastruktury powoła przewodniczącego. W pracach Komisji będą mogli uczestniczyć eksperci, a w badaniu przez nią prowadzonym - przedstawiciele innych państw (będzie tu obowiązywać zasada wzajemności).

W założeniach szczegółowo określono przepisy dotyczące czasu pracy członków Komisji i ich wynagradzania.

Zgodnie założeniami, Komisja będzie zobowiązana do wszczęcia postępowania w sprawie badania wypadku lub incydentu morskiego, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego wystąpieniu, ale nie później niż miesiąc od daty wystąpienia. Badanie ma być prowadzone w sposób nie powodujący nieuzasadnionego przestoju statku w porcie, z poszanowaniem godności marynarzy.

Niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia Komisja będzie przeprowadzać badanie wstępne, aby stwierdzić czy istnieją powody do zajęcia się sprawą. Komisja będzie mogła odstąpić od badania, ale wtedy będzie musiała sporządzić raport uproszczony, który kończy badanie. W takiej sytuacji zdarzenie powinno zostać zbadane przez armatora statku.

Jednocześnie postanowiono, że na dowolnym etapie badania przewodniczący Komisji będzie mógł sporządzić raport tymczasowy - w celu natychmiastowego zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. Natomiast po zakończeniu badania, przewodniczący Komisji przedstawi ministrowi infrastruktury raport końcowy.

Założono, że kopie wszystkich 3 raportów Komisja prześle Komisji Europejskiej. Raporty te będą publikowane na stronach internetowych Komisji. Działalność izb morskich powinna być prowadzona niezależnie od czynności podejmowanych przez Komisję.

Prowadzenie przez Komisję badania technicznego wypadków morskich nie powinno mieć wpływu na sądową i dochodzeniową działalność prowadzoną przez inne instytucje. Organy dochodzeniowe prokuratury i Policji będą działały na dotychczasowych zasadach.

Zaproponowano również przepisy, które przede wszystkim gwarantują członkom Komisji dostęp do miejsca wypadku lub incydentu morskiego. Materiał dowodowy zebrany w trakcie badania Komisja będzie mogła przekazać organom dochodzeniowym: sądu, prokuratury i Policji (na ich wniosek). Wyłączone z tego będą m.in. dowody z rozmów ze świadkami, oświadczenia, wyjaśnienia i notatki, zapisy ujawniające tożsamość osób i dane personalne. Założono, że armatorzy lub kapitanowie statków morskich, terenowe organy administracji morskiej i zarządzający portami - będą musieli powiadamiać Komisję o wypadkach i incydentach morskich.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne (do wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni rok ogłaszanego przez GUS w "Monitorze Polskim"). Ustawodawca chce, aby taka sankcja dotyczyła osoby, która m.in. nie przekaże Komisji lub innym organom (np. Policji, Straży Granicznej) informacji o zaistniałym wypadku lub incydencie morskim. Takiej karze będzie podlegać też osoba, która uniemożliwia członkom Komisji dostęp do miejsc i przedmiotów związanych z zaistniałym zdarzeniem. Kary będą wymierzane przez ministra infrastruktury w drodze decyzji na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Pieniądze z kar zasilą budżet państwa.

Koszty związane z funkcjonowaniem Komisji będą następujące: w 2011 r. - 969 tys. zł, w latach 2012 - 2020 ok. 2,4 mln zł rocznie.

Proponowane rozwiązania wymagają wprowadzenia zmian do ustawy o izbach morskich i ustawy Kodeks morski.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników, producentów rolnych, rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Od 1 sierpnia br. zacznie obowiązywać program pomocy dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych mający załagodzić skutki huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, które spowodowały straty w drzewach lub krzewach owocowych. Program, po zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, umożliwi udzielanie pomocy publicznej poza formułą de minimis. Oznacza to, że nie zostanie ograniczony dostęp do pomocy gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej, które w poprzednich latach korzystały z takiej pomocy.

Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie:

- kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami wiosennym powodującymi straty w drzewach lub krzewach owocowych; poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych;

- odraczania terminu płatności składek do KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek;

- odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania w części lub całości należności Agencji Nieruchomości Rolnych przez jej prezesa;

- stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2011 r. w związku ze szkodami spowodowanymi przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych;

- udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5 tys. zł (przy przyznawaniu tego zasiłku nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe;

Zasiłki będą udzielane przez ośrodki pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej; pomoc przysługiwała będzie rodzinom rolniczym, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników; będzie mogła ją także otrzymać osoba samotnie gospodarująca, spełniająca warunki udzielania pomocy określone dla rodziny rolniczej).

O pomoc w ramach programu będą mogli ubiegać się rolnicy, producenci rolni lub rodziny rolnicze, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Pomoc będzie można także otrzymać za szkody - przewyższające 1050 zł - spowodowane przez huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Zaoferowane producentom rolnym odszkodowanie trzeba będzie zmniejszyć o połowę, jeśli nie ubezpieczyli oni co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich - od co najmniej jednego ze zjawisk atmosferycznych, np: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia ziemi lub lawiny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej, rodzinom rolniczym, w formie jednorazowych zasiłków celowych w wysokości 5 tys. zł, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez tegoroczny huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne.

Wnioski o zasiłek trzeba będzie składać do ośrodka pomocy społecznej - do końca września 2011 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych pozytywnie zaopiniował:

a) zmiany dotyczące ustalenia granic gmin, polegające na włączeniu:

- do Skierniewic (woj. łódzkie) - części gminy Maków;

- do Wejherowa (woj. pomorskie) - części miasta Reda;

- do gminy Wyry (woj. śląskie) - części gminy Kobiór;

- do gminy Polanów (woj. zachodniopomorskie) - części gminy Malechowo.

b) zmiany dotyczące ustalenia granic miast: Łask (woj. łódzkie), Jedwabne (woj. podlaskie), Skarszewy (woj. pomorskie), Gostyń i Pleszew (woj. wielkopolskie), a także Barwice (woj. zachodniopomorskie).

c) zmiany siedzib władz gminy: Uścimów (woj. lubelskie) z "Uścimowa" na Stary Uścimów" oraz Biskupice (woj. małopolskie) z "Trąbek" na "Tomaszkowice".

Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225