Trwa ładowanie...
d1wgrc8
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d1wgrc8

21.09. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów wydała rozporządzenia:

- w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej,

d1wgrc8

- zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013.

Dokonała reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku ministra skarbu państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na wniesienie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach: 1. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach, 3. Kopalnia Soli Kłodawa SA z siedzibą w Kłodawie, 4. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos SA z siedzibą w Brzozowie, 5. Wytwórnia Uszczelek Morpak Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 6. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor SA z siedzibą w Gdańsku, 7. INTER-VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Przyjęła półroczne sprawozdanie z realizacji planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2010 r. (za okres styczeń-czerwiec 2010 r.).


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej, przedłożone przez ministra finansów.

d1wgrc8

W związku z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, zarządzenie o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie wydawał: minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po uzyskaniu zgody rządu (o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. w ustawie o finansach publicznych); organ lub kierownik jednostki (o których mowa w art.139 ust. 2 ww. ustawy).

W zarządzeniu zostanie wskazane gospodarstwo pomocnicze podlegające przekształceniu oraz zadania publiczne, które będą przejęte. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej będzie następować z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przekształceniu instytucja gospodarki budżetowej przejmie należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe (inne niż nieruchomości) należące do gospodarstwa pomocniczego. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie także wymagało zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań, a także zamknięcia rachunków bankowych.

d1wgrc8

Przepisy rozporządzenia będą również stosowane w przypadku tworzenia instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

      • Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do obszaru kamiennogórskiej SSE włączone zostaje 21,2698 ha, w tym:

d1wgrc8

- 1,8627 ha stanowiące własność miasta Jawor,

- 3,4060 ha stanowiące własność gminy Gryfów Śląski,

- 16,0011 ha stanowiące własność miasta Zgorzelec.

Jednocześnie z obszaru strefy zostaje wyłączone 22,9069 ha (6,7930 ha z Kowar, 0,1163 z Lubania, 5,4976 ha z Prusic i 10,5 ha z Raczyc). W wyniku korekty powierzchnia kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej zmniejszy się o 1,6371 ha i wyniesie 367,1385 ha.

d1wgrc8

Zgodę na objęcie nowych obszarów strefą wyraziły zainteresowane gminy oraz właściciele gruntów.

Zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia zmiany granic strefy umożliwią powstawanie nowych inwestycji, a tym samym spowodują wzrost zatrudnienia w regionie. Zakłada się, że zatrudnienie może znaleźć ok. 570 osób.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

d1wgrc8

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, do granic łódzkiej SSE zostanie włączone 19,2499 ha. Z obszaru strefy zostaną natomiast wyłączone grunty o powierzchni 2,7961 ha. Zmiana granic łódzkiej SSE jest pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz przez zainteresowane gminy.

W wyniku przeprowadzonej korekty powierzchnia strefy zwiększy się o 16,4538 ha i wyniesie łącznie 1198,6951 ha.

Ze strefy zostały wyłączone obszary przeznaczone pod budowę infrastruktury lub zajęte przez inwestora, który prowadził działalność bez zezwolenia.

Ocenia się, że zmiana granic strefy umożliwi utworzenie co najmniej 370 nowych i trwałych miejsc pracy w strefie i ok. 93 w jej bezpośrednim otoczeniu.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Drugi etap realizacji programu w latach 2011-2013 jest kontynuacją programu na lata 2008-2010.

Podstawowym zadaniem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zostaną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach, w których są narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Chodzi też o ograniczenie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych.

W ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu nastąpi:

- zmniejszenie o 30 proc. liczby zatrudnionych w warunkach, w których narażeni są na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych;

- zmniejszenie co najmniej o 25 proc. obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) bezpośrednimi wydatkami z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, które w 2009 r. stanowiły 3,4 proc. (4,95 mld zł) wydatków na świadczenia pieniężne FUS;

- zmniejszenie co najmniej o 1 proc. rocznie całkowitych społecznych kosztów wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych i ciężkich oraz chorób zawodowych, które w 2009 r. oszacowano na 35 mld zł (zmniejszenie tych kosztów o 1 proc. powinno przynieść 350 mln zł oszczędności rocznie).

W programie określono zadania przeznaczone do realizacji przez służby państwowe oraz przewidziano realizację projektów rozwojowych ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa w obszarze BHP.

Potrzeba realizacji tego programu wynika z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz konieczności wykonania przez nasz kraj zadań zawartych w dokumentach międzynarodowych i krajowych określających zadania państwa w tej dziedzinie.

Z danych GUS wynika, że stan BHP w naszym kraju się poprawia, jednak wciąż jest niezadowalający. Wprawdzie w 2009 r. wskaźniki częstości śmiertelnych wypadków przy pracy (na 1000 pracujących) i zapadalności na choroby zawodowe (na 100 000 zatrudnionych) spadły w porównaniu z rokiem poprzednim - odpowiednio: o 26 i 14 proc. Jednak już w I kw. 2010 r. odnotowano znaczny wzrost ogólnej liczby wypadków przy pracy - o ponad 59 proc., a wypadków śmiertelnych o 87 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Najwięcej wypadków przy pracy powodują niewłaściwe zachowania pracowników (55,2 proc.).

W kolejnych latach trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie do pracy ludzi młodych, którzy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy. Ponad 26 proc. poszkodowanych w takich wypadkach to osoby poniżej 30 roku życia, a 33 proc. poszkodowanych to osoby o stażu niższym niż rok.

Straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce są znaczne. Wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi w 2009 r. wyniosły 4 mld 955 mln zł.

Dlatego osiągnięta dzięki realizacji tego programu poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy powinna spowodować zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo, pracodawców i społeczeństwo.


Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku ministra Skarbu Państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na wniesienie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach: 1. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach, 3. Kopalnia Soli Kłodawa SA z siedzibą w Kłodawie, 4. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos SA z siedzibą w Brzozowie, 5. Wytwórnia Uszczelek Morpak Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 6. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor SA z siedzibą w Gdańsku, 7. INTER-VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, dokument przedłożył minister Skarbu Państwa.

Rada Ministrów wyraża zgodę na wniesienie do Agencji Rozwoju Przemysłu SA akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agrosped Sp z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach - wniesione będzie 40.800 udziałów o cenie nominalnej 50 zł, co stanowi 85 proc. udziałów posiadanych przez Skarb Państwa oraz 85 proc. wszystkich udziałów spółki, po cenie 43,70 zł za udział (łączna wartość - 1.782.960 zł),

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy - wniesione będzie 1.922.445 akcji o cenie nominalnej 10 zł, co stanowi 85 proc. akcji posiadanych przez Skarb Państwa oraz 85 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 5,69 zł za akcję (łączna wartość - 10.938.712,05 zł).

Powodem reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. jest zmiana cen akcji i udziałów wymienionych wyżej spółek.


Rada Ministrów przyjęła półroczne sprawozdanie z realizacji planu pracy Komitetu do spraw Europejskich na 2010 r. (za okres styczeń-czerwiec 2010 r.), przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

W pierwszym półroczu 2010 r. Komitet ds. Europejskich odbył 36 posiedzeń.

W planie pracy Komitetu przewidziano, że w okresie tym zostaną rozpatrzone 393 dokumenty. W rzeczywistości Komitet rozpatrzył 339 dokumentów, czyli zrealizował plan w 86 proc. Większość z pozostałych 54 dokumentów będzie procedowana w II półroczu br.

Należy podkreślić, że przyjęty plan pracy Komitetu jest tylko ramową podstawą prac tego gremium, obejmującą jedynie część materiałów, które Komitet rozpatrywał. Tryb pracy w instytucjach Unii Europejskiej wymusza bardzo często podjęcie pilnie prac nad dokumentami, które nie zostały uwzględnione w planie. Są to: projekty stanowisk rządu do projektów aktów prawnych UE, projekty stanowisk rządu do dokumentów UE o charakterze pozalegislacyjnym czy założenia do dokumentów związanych z udziałem Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Trybunałem EFTA.

Komitet rozpatrywał ponadto materiały związane z bieżącymi przygotowaniami do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. oraz dokumenty dotyczące zatwierdzenia kandydatów oddelegowanych do pracy w instytucjach, agencjach i misjach UE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1wgrc8

Podziel się opinią

Share
d1wgrc8
d1wgrc8