Trwa ładowanie...
dm75u1a

OFE SKARBIEC-EMERYTURA miesięczna struktura aktywów

OFE SKARBIEC-EMERYTURA Miesięczna struktura aktywów 30/09/2008 Kategoria lokaty Udział w wartości ...
Share
dm75u1a

OFE SKARBIEC-EMERYTURA Miesięczna struktura aktywów 30/09/2008 Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 70,25% emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,73% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 0,00% w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 25,15% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,02%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje NFI 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa
w 1,08% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach 11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,14% ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 1,92% emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 14. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,00% o której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11 15. Listy zastawne 0,00% 16. Kwity depozytowe 0,00% 17. Środki pieniężne 0,67% 18.
Należności (bez odsetek od obligacji i 0,04% depozytów bankowych)

Razem: 100,00%

kom abs/

dm75u1a

Podziel się opinią

Share
dm75u1a
dm75u1a