Trwa ładowanie...
d2v8wsz

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

...

d2v8wsz
d2v8wsz

03.09. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/08/2010)

1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 58,555% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

d2v8wsz

2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 1,869% walucie polskiej

4 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000% walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 33,337% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

d2v8wsz

6 Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000% zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

7 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,125%

8 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000% inwestycyjne zamknięte

d2v8wsz

9 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000% przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6

11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

d2v8wsz

12 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 0,000% 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

13 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w 0,000% pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

14 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

d2v8wsz

15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 3,137% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14

16 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000% której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13

17 Listy zastawne 0,696%

18 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000% 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

19 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,937% na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

20 Należności 0,256%

21 Środki pieniężne 1,088% 100,000%

kom mra

d2v8wsz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2v8wsz