Trwa ładowanie...
d1whta5

ONE-2-ONE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ONE-2-ONE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1whta5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 15 338 4 81
Zysk (strata) brutto na sprzedaży -375 -755 -89 -181
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 140 -13 523 -271 -3 240
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 220 -17 054 -765 -4 086
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej -3 301 -21 896 -784 -5 246
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 231 -7 943 55 -1 903
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 009 -28 807 -714 -6 902
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa trwałe 210 589 51 2 105
Aktywa obrotowe 777 825 187 945
Aktywa do sprzedaży 2 491 2 249 601 2 456
Aktywa razem 3 478 3 663 839 5 506
Kapitał własny -31 321 -28 354 -7 552 228
w tym: kapitał podstawowy 701 701 169 159
Zobowiązanie długoterminowe 0 0 0 520
Zobowiązana krótkoterminowe 31 396 28 625 7 570 4 175
Zobowiązania związane z aktywami do sprzedaży 3 403 3 392 821 583
Pasywa razem 3 478 3 663 839 5 506
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 -166 0 -40
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 142 0 34
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 -1 0 0
Środki pieniężne netto z działalności zaniechanej 0 5 0 1
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 21 22 5 5
Liczba akcji/udziałów w sztukach 7 009 505 7 009 505 7 009 505 7 009 505
Zysk/Strata PLN/EUR -3 008 600 -28 807 000 -714 000 -6 902 000
Zysk na jedną akcję w PLN/EUR -0,43 -4,11 -0,10 -0,98
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR -4,47 -4,05 -1,06 -0,97
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK 121 - spr fin MSR 2013.pdf Skonsolidowany Raport Roczny za 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-527 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Staszica | | 2/17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 61 224 93 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@one-2-one.pl | | www.one-2-one.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5