Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012

OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
Share
d12n65w

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | | |
| | Przychody z tytułu pośrednictwa | 250 070,00 | 191 883,00 | 59 194,00 | 48 366,00 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 189 311,00 | 140 726,00 | 44 812,00 | 35 471,00 | |
| | Zysk brutto | 67 712,00 | 52 698,00 | 16 028,00 | 13 283,00 | |
| | Zysk netto / całkowity dochód za okres | 55 862,00 | 42 447,00 | 13 223,00 | 10 699,00 | |
| | Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję: | | | | | |
| | ? podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO) | 1,03 | 0,81 | 0,24 | 0,21 | |
| | ? rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO) | 1,02 | 0,81 | 0,24 | 0,21 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 502,00 | 52 886,00 | -1 302,00 | 13 330,00 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 325,00 | -123 813,00 | -6 468,00 | -31 208,00 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 084,00 | 75 376,00 | -730,00 | 18 999,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -35 911,00 | 4 449,00 | -8 501,00 | 1 121,00 | |
| | Aktywa trwałe | 458 835,00 | 420 930,00 | 107 675,00 | 95 302,00 | |
| | Aktywa obrotowe, w tym: | 156 425,00 | 178 264,00 | 36 708,00 | 40 360,00 | |
| | Należności z tytułu dostaw i usług | 57 651,00 | 36 033,00 | 13 529,00 | 8 158,00 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne | 81 548,00 | 85 631,00 | 19 137,00 | 19 388,00 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 858,00 | 47 769,00 | 2 783,00 | 10 815,00 | |
| | Aktywa razem | 615 260,00 | 599 194,00 | 144 383,00 | 135 662,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 128 303,00 | 126 836,00 | 30 109,00 | 28 717,00 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia | 48 418,00 | 59 158,00 | 11 362,00 | 13 394,00 | |
| | Zobowiązania ogółem | 315 721,00 | 341 402,00 | 74 090,00 | 77 296,00 | |
| | Kapitał własny ogółem | 299 539,00 | 257 792,00 | 70 293,00 | 58 366,00 | |
| | Kapitał podstawowy | 542,00 | 542,00 | 127,00 | 123,00 | |
| | Liczba akcji (tys. sztuk) | 54 250,00 | 54 250,00 | 54 250,00 | 54 250,00 | |
| | Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad: • Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 29 czerwca 2012 roku w wysokości 1 EURO = 4.2613 zł, oraz na 30 grudnia 2011 roku w wysokości 1 EURO = 4.4168 zł; • Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku oraz 30 czerwca 2011 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.2246 zł oraz 1 EURO = 3.9673 zł).Wybrane dane finansowe zaprezentowane w tabeli powyżej pod numerami od I do X obejmują dane za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku oraz dane
porównywalne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. Wybrane dane finansowe zaprezentowane w tabeli powyżej pod numerami od XI do XXII obejmują dane na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2011 roku. | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.pdf Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2012 roku.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2012 roku
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2012 roku.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-09 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu
2012-08-09 Wojciech Gradowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w