Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d1mrepq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 262 66 192 22 813 16 684
Zysk (strata) ze sprzedaży 16 425 13 209 3 813 3 329
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -704 2 973 -163 757
Zysk (strata) brutto 378 3 129 88 789
Zysk (strata) netto 352 2 566 82 647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 376 -5 046 -552 -1 272
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 948 -5 817 220 -1 466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -114 3 520 -26 887
Przepływy pieniężne netto, razem -1 542 -7 343 -358 -1 851
Aktywa, razem 120 334 116 814 28 239 29 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 275 43 099 10 390 10 811
Zobowiązania długoterminowe 1 594 2 525 374 633
Zobowiązania krótkoterminowe 42 681 40 574 10 016 10 178
Kapitał własny 76 059 73 715 17 849 18 491
Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 270 3 496
Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,18 0,01 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,18 0,01 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,46 5,29 1,28 1,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,46 5,29 1,28 1,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0 0,05 0
1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na 29.06.2012 – 4,2613 Tabela nr 125/A/NBP/2012 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30.06.2011 – 3,9866 Tabela nr 125/A/NBP/2011 2. Wykazane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 – 4,3072 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 – 3,9673
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 3418888 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
Morison Finansista Audit sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1mrepq

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
rozszerzony-skonsolidowany-raport-psr2012.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r.
oswiadczeniezarzaduwsprzetelnosci290812.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
oswiadczeniezarzaduwsppodmiotu290812.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
raport-niezaleznego-bieglego-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-p2012.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
raport-niezaleznego-bieglego-sprawozdanie-finansowe-p2012.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-08-29 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2012-08-29 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2012-08-29 Andrzej Reysowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq