Trwa ładowanie...
d1h4gr2
espi

ORANGEPL - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. (21/2014)

ORANGEPL - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. (21/2014)

Share
d1h4gr2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska" "Spółka") przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 10 kwietnia 2014 roku. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/a ______. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Orange Polska S.A. w roku 2013, 7)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? "Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, 8)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy
2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Orange Polska sp. z o.o., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, 9)podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, c)podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013, e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, f)udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013, h)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
"Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, i)podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, j)udzielenia członkom Zarządu "Polskiej Telefonii Komórkowej ? Centertel" sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, k)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska sp. z o.o. w roku obrotowym 2013, l)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, m)pokrycia straty Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, n)udzielenia członkom Zarządu Orange Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 11) zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania do Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/a _
_______. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 25 180 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów sto osiemdziesiąt milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 428 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia osiem milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 789 mln zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 1 427 661 807,86 zł. (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę ? 656 178 739,50 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2)na kapitał zapasowy ?742 929 832,21 zł. (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa
złote dwadzieścia jeden groszy), 3)na kapitał rezerwowy ?28 553 236.15 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych piętnaście groszy). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. (Dzień Dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2014 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 22 802 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy osiemset dwa miliony złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 294 mln zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 294 mln zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych),
3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 327 mln zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 327 mln zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę, 208 mln zł (słownie: dwieście osiem milionów złotych), 5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się
Pani/u ????????????????.. absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu ?????...???????????.. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1
pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 6 010 mln zł (słownie: sześć miliardów dziesięć milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 363 mln zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 022 mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 28 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku spółki Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 W związku z przejęciem w
trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.Zysk netto Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 w kwocie 363 434 469,07 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę - 202 395 567,00 zł (słownie: dwieście dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych/00 groszy), 2)na kapitał rezerwowy -161 038 902, 07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote siedem groszy). 2.Kwota dywidendy, o której mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie powiększona o kwotę 682 604 433 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote/00 groszy) pochodzącą z kapitału
rezerwowego. § 2 Cała kwoty dywidendy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 w łącznej wysokości 885 000 000 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć milionów złotych) została na podstawie uchwał nr 33/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, nr 47/13 z dnia 30 września 2013 roku i nr 59/13 z dnia 24 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiej Telefonii Komórkowej ? Centertel sp. z o.o. wypłacona jedynemu wspólnikowi ? Orange Polska S.A. jako zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2013. § 3 Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 161 038 902,07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote siedem groszy), o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu PTK Centertel Sp. o.o. Na podstawie art. 393
pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu ?????...???????????.. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. w roku obrotowym Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Orange Polska" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Orange Polska" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 102 tys. zł (słownie: sto dwa tysiące złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 61 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 362 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), 4)rachunek
przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 383 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie pokrycia straty Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 W związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki Orange Polska sp. z o.o. (KRS 0000380943) oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Strata netto Spółki Orange Polska sp. z o.o. (KRS 0000380943) za rok obrotowy 2013 w kwocie 61 081,27 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Polska Sp. o.o. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu ?????...???????????.. absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Polska Sp. o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje/odwołuje się Panią/a _
_________________ do/z Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załączniki WZA 10.04.2014 PTK Centertel pol..pdf | Sprawozdania spółki PTK Centertel sp. z o.o. | | | | | | | | | |
| | Załączniki WZA 10.04.2014 Orange Polska sp.z o.o. pol..pdf | Sprawozdania spółki Orange Polska sp. z o.o. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h4gr2

| | | ORANGE POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORANGEPL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-326 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 160 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-03-12 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h4gr2

Podziel się opinią

Share
d1h4gr2
d1h4gr2