Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91
espi

ORBIS - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie (26/2011)

ORBIS - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie (26/2011)
Share
d2v0j91

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2011 roku pomiędzy "Orbis" S.A. (Sprzedający) i EMIR 19 Sp. z o.o. (Kupujący) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pijarskiej 13, tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, prawa własności budynku hotelu "Francuski" wraz z wyposażeniem oraz prawa do znaku towarowego "Hotel Francuski" za cenę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto. Zawarta umowa przewiduje podpisanie umowy przyrzeczonej do dnia 26 września 2011 roku. Zapłata ceny sprzedaży za nieruchomość nastąpi zgodnie z poniższymi ustaleniami umowy przedwstępnej: - zadatek w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych zostanie wpłacony na rachunek Sprzedającego w ciągu dwóch dni od podpisania umowy przedwstępnej tj. do 8 lipca 2011 roku. - zaliczka w wysokości 4.000.000 (cztery miliony) złotych zostanie wpłacona na rachunek Sprzedającego do dnia 15 września 2011 roku. - zapłata pozostałej części ceny za nieruchomość nastąpi w
ciągu dwóch dni od podpisania umowy przyrzeczonej. Planowane wydanie nieruchomości w dniu 30 września 2011 roku uzależnione jest od dokonania wpłaty kwoty ceny za nieruchomość na konto Sprzedającego. Zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii "Orbis" S.A., mającej na celu restrukturyzację portfela nieruchomości. Jednym z kluczowych elementów strategii jest koncentracja działalności spółki na zarządzaniu średnimi i dużymi obiektami hotelowymi. Hotel "Francuski" to obiekt mały (42 pokoje). Budynek hotelu przestał także odpowiadać wymogom jakościowym przewidzianym dla hoteli Grupy Orbis. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną zainwestowane m.in. w rozwój hoteli ekonomicznych, w tym na dokończenie trwającej budowy nowych obiektów, zlokalizowanych na strategicznych dla "Orbis" S.A. rynkach, takich jak np. Warszawa i Kraków. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185 poz. 1439 z 2009 r. ze zm.). _________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91