Trwa ładowanie...
d3yl3v5
espi

ORBIS - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie - zmiana...

ORBIS - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie - zmiana warunków transakcji (27/2011)
Share
d3yl3v5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie - zmiana warunków transakcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2011 dotyczącego zawarcia w dniu 6 lipca 2011 roku przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Francuski w Krakowie (dalej: Raport), Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że, w związku z przystąpieniem do transakcji trzeciego podmiotu, strony ustaliły nowe, następujące warunki: - do umowy przystąpiła Alterco S.A. jako współkupujący, Alterco S.A. nabywa udział w budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 2,44%, - cena 20.000.000 PLN, o której mowa w Raporcie, zostaje podwyższona do kwoty 20.500.000 PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych), - pierwsza część zadatku, w kwocie 1 mln PLN (jeden milion złotych), została wpłacona przez EMIR 19 Sp. z o.o. w dniu 8 lipca 2011r., a druga część zadatku w kwocie 1 mln PLN (jeden milion złotych), zostanie wpłacona najpóźniej w dniu 18 lipca 2011r. - zaliczka, o której mowa w Raporcie, zostanie wpłacona do 15 września 2011r. w kwocie wyższej o 500 tys. zł., to jest 4.500.000 PLN (cztery
miliony pięćset tysięcy złotych). Powyższe zmiany wynikają z umowy zawartej w dniu dzisiejszym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185 poz. 1439 z 2009 r. ze zm.). _______________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yl3v5

Podziel się opinią

Share
d3yl3v5
d3yl3v5