Trwa ładowanie...
d222mt5
espi

ORPHEE - KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU (3/2015) - EBI

ORPHEE - KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU (3/2015)

Share
d222mt5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka)
, informuje, iż dokonała korekty rachunku przepływów pieniężnych w Skróconym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 14.11.2014 (Numer raportu: 68/2014). Korekta w rachunku przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2014 r. wynika z korekty prezentacji kosztów odsetek, co wpłynęło na zmianę wartości korekt działalności operacyjnej, jak również na zmianę wartości przepływów z działalności finansowej. Zmiany w rachunku przepływów pieniężnych za okres porównawczy tj. za okres dziewięciu miesięcy 2013 r., są przede wszystkim rezultatem błędnej prezentacji wydatków związanych z nabyciem jednostek podporządkowanych oraz wpływów z tytułu pożyczek. Ponadto korekcie uległo przekształcenie okresu porównawczego kończącego się 30 września 2013 r., co wynikało ze zmiany metody konsolidacji Diesse Diagnostica Senese S.p.A, o
czym jest szczegółowa mowa w nocie 7.2 Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r. Poniżej zostaje zaprezentowany wykaz różnic dotyczących noty 4 Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r. (1) , tj. Skrócony Śródroczny Rachunek Przepływów Pieniężnych: ____ (1) Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2014 r. zawiera skrócone dane jednostkowe w tysiącach CHF. Było Jest Okres zakończony Okres zakończony 30 września 2014 30 września 2014 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Korekty: (8 615) (8 967) Odsetki 508 156 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 849) (9 201) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA II. Wydatki (1 959) (1 607) Wydatki z tytułu odsetek i prowizji (508) (156) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 066 13 418 Było Jest Okres zakończony Okres zakończony 30
września 2013 30 września 2013 (dane przekształcone)* (dane przekształcone)* DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Podatek dochodowy 125 - Zysk (strata przed opodatkowaniem) 1 130 1 005 Korekty: (8 959) (1 765) Amortyzacja 186 28 Zmiana stanu należności (12 579) 23 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 873 1 922 Zmiana stanu rezerw 5 107 (14) Zmiana stanu zapasów (13 669) (3 801) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 921) 77 Inne korekty 44 - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 829) (760) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA II. Wydatki (40 452) (22 049) Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne (40 419) (3 253) Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych - (18 796) Inne wydatki inwestycyjne (33) - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 452) (22 049) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I. Wpływy 47 027 20 945 Wpływy z emisji akcji i rozliczenie wydatków związanych z emisją 18 422 18 177 Wpływy z udzielonych kredytów, pożyczek 28 605 2 665 Wpływy z emisji dłużnych
papierów wartościowych - 103 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 027 20 945 Przepływy pieniężne razem (1 254) (1 864) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 254) (1 864) Środki pieniężne na początek okresu 16 954 17 973 Środki pieniężne na koniec okresu 15 700 16 109 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ORPHEE_RS3Q2014wersjaostatecznazCF_1401-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222mt5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222mt5

Podziel się opinią

Share
d222mt5
d222mt5