Trwa ładowanie...
d308gbj

ORPHEE - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI W TRYBIE ART. 69 UST. 1 ... - EBI

ORPHEE - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 ORAZ UST. 2 PKT 1 LIT B) I PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (13/2015)

Share
d308gbj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 ORAZ UST. 2 PKT 1 LIT B) I PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?), informuje iż Spółka otrzymała w dniu 3 marca 2015 r. za pośrednictwem faxu zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 Ustawy o ofercie: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz., 1382) (?Ustawa o ofercie?), spółka PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Cormay?) informuje, że uległ zmianie dotychczasowy stan posiadania przez Cormay
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF (franków szwajcarskich) każda, w spółce Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Akcje?, ?Orphée?). Zmiana ta wynika z faktu dokonania przez Cormay w dniu 26.02.2015 r. zbycia: 1) 5.791.275 Akcji stanowiących 15.00% udziału w kapitale zakładowych Orphée i reprezentujących 15,00% ogólnej liczby głosów oraz uprawniających do wykonywania 5.791.275 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée ? w ramach transakcji sprzedaży na podstawie umowy zawartej poza obrotem zorganizowanym; 2) 4.633.020 Akcji stanowiących 12,00% udziału w kapitale zakładowym Orphée i reprezentujących 12,00% ogólnej liczby głosów oraz uprawniających do wykonywania 4.633.020 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée ? w ramach pozasesysjnych transakcji pakietowych zawartych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym GPW. Przed dokonaniem powyższego zbycia Cormay posiadał 19.304.251 Akcji stanowiących 51,00% udziału w kapitale zakładowym Orphée i reprezentujących 50,00% ogólnej liczby głosów
oraz uprawniających do wykonywania 19.304.251 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée. Po dokonaniu powyższego zbycia Cormay posiada 8.879.956 Akcji stanowiących 23,00% udziału w kapitale zakładowym Orphée i reprezentujących 23,00% ogólnej liczby głosów oraz uprawniających do wykonywania 8.879.956 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée. Według wiedzy Cormay, podmioty zależne od Cormay nie posiadają akcji Orphée. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.? Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
TOMASZ TUORA PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj