Trwa ładowanie...
d3ud40y

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ud40y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 420 815 412 085 99 932 98 736
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -27 763 16 304 -6 593 3 906
Zysk (strata) brutto -30 939 14 547 -7 347 3 485
Zysk (strata) netto -20 433 10 692 -4 852 2 562
Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej 18 149 45 430 4 310 10 885
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 279 -40 309 -6 716 -9 658
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 878 5 325 5 195 1 276
Przepływy pieniężne netto razem 11 746 10 443 2 789 2 502
Aktywa razem 355 819 342 439 85 797 83 763
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 491 87 746 29 054 21 463
Zobowiązania długoterminowe 55 077 40 846 13 280 9 991
Zobowiązania krótkoterminowe 50 377 35 013 12 147 8 564
Kapitał własny 235 328 254 692 56 744 62 299
Kapitał zakładowy 7 145 7 145 1 723 1 748
Średnia ważona liczba akcji w szt. 16 616 629 16 616 629 16 616 629 16 616 629
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* 16 730 029 16 730 029 16 730 029 16 730 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) -1,23 0,64 -0,29 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) -1,22 0,64 -0,29 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,16 15,33 3,41 3,75
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,07 15,22 3,39 3,72
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1472 zł/EURO.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0882 zł/EURO.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,2110 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1736 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2014 z dnia 2014-03-21 o treści:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że koryguje skonsolidowany raport roczny za rok 2013 opublikowany w dniu 20.03.2014 roku w związku z błędem formalnym - brakiem części załączników do raportu rocznego. Zarząd dnia 21.03.2014 roku opublikuje pełną treść skorygowanego skonsolidowanego raportu rocznego.Podstawa prawna:RMF par. 6 ust. 4
Plik Opis
RWF0013MPP_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2013
02sprawozdaniezarzaduGKOB2013r_.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2013
03oswiadczenieladkorporacyjnyGKOB.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie zasad stosowania ładu korporacyjnego w roku 2013
04oswiadczeniewsprawiepodmiotu_GKOB.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
05oswiadczeniewsprawierzetelenosci_GKOB.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
13 Orzeł Biały Opinia konso 20.03.2014.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
13 Orzeł Biały Raport konso 20.03.2014.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2014-03-20 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Katarzyna Bochynek Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y