Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

ORZEŁ - ORZEŁ SA: Złożenie do sądu uzupełnionych propozycji układowych. (4/2015) - EBI

ORZEŁ - ORZEŁ SA: Złożenie do sądu uzupełnionych propozycji układowych. (4/2015)
Share
d1d6sjf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ SA: Złożenie do sądu uzupełnionych propozycji układowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu RB nr 57/2014, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 23 stycznia 2015 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych złożył uzupełnione propozycje układowe, które zakładają: I. Umorzenie odsetek i należności ubocznych od wszystkich wierzytelności objętych układem. II. Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostaną zaspokojeni w całości w zakresie należności głównej (przy umorzeniu w całości należności z tytułu odsetek). Wierzytelności te zostaną spłacone w całości w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. III. W odniesieniu do pozostałych wierzycieli, których wierzytelności przekraczają kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym wierzycieli zabezpieczonych hipoteką przymusową ustanowioną na nieruchomościach należących do upadłego (w
całości lub w jakiejkolwiek części przysługujących im wierzytelności), z wyłączeniem wierzycieli zaliczonych do grupy IV, proponuje się redukcję zobowiązań poprzez umorzenie należności głównej o 50% z jednoczesnym umorzeniem należności ubocznych tj. odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach, kosztów sądowych i egzekucyjnych. Spłata należności pozostałych po redukcji nastąpiłaby poprzez zapłatę pozostałej kwoty w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, następującego po upływie roku od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. IV. W odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych na majątku upadłego zastawem rejestrowym, tj. Obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B wyemitowanych przez ORZEŁ S.A. (dalej: Obligatariusze) proponuje się dwa alternatywne sposoby zaspokojenia w zależności od wyboru każdego z Obligatariuszy: Opcja A. w odniesieniu do
Obligatariuszy, którzy skorzystają z oferty nabycia obligacji serii C proponuje się: - wykup tych obligacji przez Spółkę w wartości nominalnej w zamian za wyemitowane przez Spółkę w terminie do 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej; - w odniesieniu do wierzytelności Obligatariuszy z tytułu niewypłaconych odsetek od obligacji, których termin płatności przypadał na dzień 22 sierpnia 2014 roku, będą one płatne w terminie do 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego. Proponuje się następujące warunki emisji Obligacji serii C. 1. W ramach emisji wyemitowanych zostanie maksymalnie 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc złotych) każda. 2. Obligacje serii C będą obejmowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej 3. Obligacje serii C będą
obligacjami 3-letnimi. 4. Obligacje serii C zostaną przydzielone Obligatariuszom serii B z zaliczeniem wierzytelności z tytułu obligacji serii B na poczet ceny obligacji nowej emisji według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku. Wypłata odsetek następowała będzie w okresach kwartalnych. 5. Obligacje serii C zostaną zaoferowane Obligatariuszom, którzy złożą wstępne deklaracje zakupu obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego, w ramach subskrypcji przeprowadzonej przez Upadłego, skierowanej wyłącznie do tych Obligatariuszy, którzy we wskazanym powyżej terminie złożą wstępne deklaracje zakupu (subskrypcja prywatna). W subskrypcji obligacji serii C uczestniczyć może Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 6. Zabezpieczeniem wyemitowanych przez ORZEŁ S.A. obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta - linii
technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B i jest obciążona z tego tytułu zastawem rejestrowym. 7. Administratorem zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii C będzie podmiot nie powiązany kapitałowo ani osobowo z upadłym. 8. Obligacje będą mogły podlegać wcześniejszemu wykupowi lub natychmiastowemu wykupowi w przypadkach określonych w warunkach emisji Obligacji serii C. 9. Szczegółowe warunki emisji określone zostaną w Uchwale Zarządu Upadłego. Opcja B. W odniesieniu do Obligatariuszy, którzy nie skorzystają z oferty nabycia obligacji, zgodnie z pkt. A powyżej, proponuje się spłatę przysługujących im wierzytelności, w tym obejmujących odsetki od obligacji, których termin płatności przypadał na dzień 22 sierpnia 2014 roku, w następujących ratach układowy i terminach płatności tych rat: ? 1-sza rata płatna w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu
o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 27,42 złote na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 2-ga rata płatna w terminie do 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 100,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 3-cia rata płatna w terminie do 30 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 100,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 4-ta rata płatna w terminie do 42 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 125,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 5-ta rata płatna w terminie do 54 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i
zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 150,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 6-ta rata płatna w terminie do 66 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 150,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 7-ma rata płatna w terminie do 78 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 150,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu; ? 8-ma rata płatna w terminie do 90 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 225,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf