Trwa ładowanie...
d1zz9ea

P.A. NOVA S.A. - Raport roczny R 2013

P.A. NOVA S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1zz9ea
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 150 541 256 679 35 749 61 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 407 26 929 1 759 6 452
Zysk (strata) brutto 11 064 31 887 2 627 7 640
Zysk (strata) netto 8 710 25 699 2 068 6 158
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 845 42 018 2 813 10 068
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 182) (56 897) (5 268) (13 633)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 678 20 500 2 061 4 912
Przepływy pieniężne netto, razem (1 659) 5 621 (394) 1 347
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,87 2,57 0,21 0,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 2,57 0,21 0,62
Aktywa, razem 370 985 347 498 89 454 85 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 687 67 797 19 938 16 584
Zobowiązania długoterminowe 150 128 36 31
Zobowiązania krótkoterminowe 58 527 46 819 14 112 11 452
Kapitał własny 288 298 279 701 69 516 68 417
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 411 2 446
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,83 27,97 6,95 6,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,83 27,97 6,95 6,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa_jednostkowy 2013.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
PA Nova sprawozdanie finansowe jednostkowe za rok 2013.pdf Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA S.A.
PA Nova 2013R Sprawozdanie z dzialalnosci1.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności P.A. NOVA S.A.
R 2013 Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia Biegłego Rewidenta
R 2013 Raport biegłego rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta
SA-R zalacznik o stosowaniu Ladu.pdf Raport ze stosowania ładu korporacyjnego
R 2013 Oświadczenie Zarządu 1.pdf Oświadczenie 1
R 2013 Oświadczenie Zarządu 2.pdf Oświadczenie 2

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1zz9ea

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF / MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2014-03-12 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1zz9ea

Podziel się opinią

Share
d1zz9ea
d1zz9ea