Trwa ładowanie...
d19tx3m

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d19tx3m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 1 kwartał roku 2015 i 2014, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1 kwartału 2015 (31.03.2015) oraz na koniec roku 2014 (31.12.2014)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 193 37 508 8 482 8 953
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 941 10 644 1 914 2 541
Zysk (strata) brutto 5 586 8 448 1 346 2 017
Zysk (strata) netto 4 525 6 779 1 091 1 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 014) 9 360 (5 547) 2 234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 665) (12 724) (4 740) (3 037)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 401 3 145 10 220 751
Przepływy pieniężne netto, razem (278) (219) (67) (52)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 0,68 0,11 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,68 0,11 0,16
Aktywa, razem 661 472 610 013 161 769 143 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 357 504 317 644 87 431 74 524
Zobowiązania długoterminowe 222 896 201 427 54 511 47 258
Zobowiązania krótkoterminowe 119 277 102 466 29 170 24 040
Kapitał własny 303 968 292 369 74 338 68 594
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 346
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,40 29,24 7,43 6,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,40 29,24 7,43 6,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 1 kwartał roku 2015 i 2014, pozostałe dane zaprezentowano na koniec kwartału 2015 (31.03.2015) oraz na koniec roku 2014 (31.03.2014)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 779 33 764 12 962 8 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 147 5 766 276 1 376
Zysk (strata) brutto 1 757 6 846 423 1 634
Zysk (strata) netto 1 393 5 495 336 1 312
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 561 2 206 1 099 527
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 655) (6 510) (3 773) (1 554)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 112 3 843 2 196 917
Przepływy pieniężne netto, razem (1 982) (461) (478) (110)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,55 0,03 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,55 0,03 0,13
Aktywa, razem 422 249 365 367 103 265 85 721
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 708 71 574 31 966 16 792
Zobowiązania długoterminowe 571 969 140 227
Zobowiązania krótkoterminowe 115 031 52 438 28 132 12 303
Kapitał własny 291 541 293 793 71 299 68 928
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 346
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,15 29,38 7,13 6,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,15 29,38 7,13 6,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PA Nova SA QSr 1 2015 (skrócone sprawozdanie grupy kapitałowej).pdf
PA Nova SA QSr 1 2015 (kwartalna informacja finansowa jednostki dominujacej).pdf
PANOVAinfdodatk_2015Q1.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2015-05-06 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m