Trwa ładowanie...
d19sb84

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d19sb84
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 745 167 521 39 835 40 138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 945 21 897 6 874 5 247
Zysk (strata) brutto 19 507 22 089 4 632 5 293
Zysk (strata) netto 15 500 17 648 3 681 4 228
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 104 11 375 14 036 2 725
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (51 294) (111 682) (12 181) (26 759)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 932) 110 128 (2 121) 26 387
Przepływy pieniężne netto, razem (1 122) 9 821 (266) 2 353
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,55 1,76 0,37 0,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,55 1,76 0,37 0,42
Aktywa, razem 577 388 547 993 139 224 134 043
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 295 968 279 897 71 366 68 465
Zobowiązania długoterminowe 203 449 199 999 49 057 48 921
Zobowiązania krótkoterminowe 76 965 64 216 18 558 15 708
Kapitał własny 281 420 268 096 67 858 65 578
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 411 2 446
Liczba akcji (w szt.) 10000000 10000000 10000000 10000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,14 26,81 6,79 6,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,14 26,81 6,79 6,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,5 - 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PA Nova 2013RS List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej
PA Nova 2013RS Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A.
PA Nova 2013RS Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A.
RS 2013 Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia Biegłego Rewidenta
RS 2013 Raport biegłego rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta
SA-R zalacznik o stosowaniu Ladu.pdf Raport ze stosowania ładu korporacyjnego
RS 2013 Oświadczenie Zarządu 1.pdf Oświadczenie Zarządu 1
RS 2013 Oświadczenie Zarządu 2.pdf Oświadczenie Zarządu 2

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19sb84

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF / MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2014-03-12 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19sb84

Podziel się opinią

Share
d19sb84
d19sb84