Trwa ładowanie...
d2xxqj7

PAGED - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PAGED - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2xxqj7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686 690 587 320 163 071 140 723
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 386 61 043 20 752 14 626
Zysk (strata) brutto 77 071 49 216 18 302 11 792
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego 58 386 28 939 13 865 6 934
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 028 61 651 15 205 14 772
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 114 -20 672 -8 576 -4 953
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 197 -34 536 -8 833 -8 275
Przepływy pieniężne netto, razem -9 283 6 443 -2 204 1 544
Aktywa razem 696 560 656 365 167 959 160 551
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 283 489 314 521 68 357 76 934
Zobowiązania długoterminowe 133 885 148 663 32 283 36 364
Zobowiązania krótkoterminowe 149 604 165 858 36 073 40 570
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 365 513 305 528 88 135 74 734
Kapitał zakładowy 36 469 36 289 8 794 8 877
Liczba akcji 15 190 001 15 100 001 15 190 001 15 100 001
Rozwodniona liczba akcji 15 325 001 15 300 001 15 325 001 15 300 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,84 1,92 0,91 0,46
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,81 1,89 0,90 0,45
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 24,06 20,23 5,80 4,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 23,85 19,97 5,75 4,88
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListPrezesaSA-RS_2013.pdf
Oświadczenie Zarządu_SA RS_2013.pdf
Skonsolidowanesprawozdaniefinansowe_GRUPA PAGED_2013.pdf
SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyPagedzarok2013.pdf
Opinia i raport PKF Consult - Grupa Paged 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xxqj7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF CONSULT Sp. z o.o | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Daniel Mzyk Prezes Zarządu
2014-03-21 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mirosława Słonecka Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xxqj7

Podziel się opinią

Share
d2xxqj7
d2xxqj7