Trwa ładowanie...
d187ori
espi

PAGED - zmiana terminu przekazania raportów okresowych w 2013 roku (6/2013)

PAGED - zmiana terminu przekazania raportów okresowych w 2013 roku (6/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana terminu przekazania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką"), na podstawie §103 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje o: 1) zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2012 r. z 21 marca 2013 r. (termin wskazany w raporcie bieżącym nr 4/2013) na 28 marca 2013 r., 2) zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r., który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2013 r. W związku z podjęciem decyzji, o których mowa powyżej, zmianie ulega harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku i przedstawia się następująco: 1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 28 marca 2013 r. 2.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: a) za IV kwartał 2012 r. - 1 marca 2013 r. b) za I kwartał 2013 r. - 14 maja 2013 r. c) za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 r. 3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. ? 27 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w §83 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w §83 ust. 3 Rozporządzenia. Jednocześnie w oparciu o §101 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki oświadcza, że nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-680 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 45
(ulica) (numer)
022 440 13 44 022 440 13 46
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori