Trwa ładowanie...
d38u2j5

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (3/2015)

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (3/2015)

Share
d38u2j5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od 25.02.2014 roku do 06.02.2015 roku otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (?Zamawiający?, ?JSW?) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 14 163 848,71 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.001-01, która wpłynęła do Patentus S.A. z JSW S.A. w dniu 06.02.2015 roku datowana z dniem 27.01.2015 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT ?E260 dla Ruchu Szczygłowice. ? Termin dostawy przedmiotu umowy: do 4 tygodni od zawarcia umowy ? Wartość przedmiotu umowy: 5 378 373,98 plus VAT ? Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w dniu 27.01.2015 roku w formie gwarancji bankowej, w wysokości 2% ceny brutto za realizacje całego przedmiotu umowy w kwocie 132 308,00 PLN. ? Gwarancja: - gwarancja ogólna: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru technicznego, jednak nie dłużej niż 30 m-cy od daty Protokołu kompletności dostawy w zależności od tego, który okres gwarancji upłynie wcześniej; - dodatkowo obowiązuje gwarancja -24 m-ce na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń od daty wykonania usługi ( z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej ) gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej; - gwarancja szczegółowa: 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 4 lata na kadłuby napędów w zależności od tego co nastąpi wcześniej; 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 4 lata na rynnociąg w zależności od tego co nastąpi wcześniej; 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 3 lata na rynny dołączne w zależności od tego co nastąpi wcześniej; 12 miesięcy od daty zabudowy
przenośnika, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy części szybkozużywające się: ślizgi jeśli występują, komplety wyrzutnikowe (wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe), okładziny i elementy cierne, o-ringi i uszczelnienia oraz wkładki sprzęgieł; gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne: bezpieczniki, oleje, smary i żarówki oraz części szybkozużywające się takie jak: bijaki kruszarki, pasy napędowe kruszarki. Udzielona gwarancja nie jest warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku. ? Kary umowne: - Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego kara umowną w wysokości 0,3% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu dostawy; - Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii w przedmiocie umowy; - w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% ceny brutto umowy; - całkowita wartość kar umownych i odszkodowań nie może przekroczyć ceny brutto umowy; - zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy; Dodatkowo Emitent poniżej podaje informację o poziomie realizacji umowy znaczącej zawartej z JSW, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17 z dnia 16.10.2013 roku : ? Umowa nr 071300433 (PAT 13.082-01): Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcyjnych PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A. na łączną kwotę 11 369 594,28 PLN plus VAT. Na dzień przekazania niniejszego raportu umowa została zrealizowana w kwocie 3 330 867,34 PLN plus VAT. Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38u2j5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PATENTUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnośląska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 210 00 78 | | (32) 210 12 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl | | www.patentus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 638-14-35-033 | | 273585931 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38u2j5

Podziel się opinią

Share
d38u2j5
d38u2j5