Trwa ładowanie...
d2y17ia

PBG przedstawiło propozycje układowe, wierzyciele układowi będą mieć 75 proc. akcji

03.09. Warszawa (PAP) - PBG przedstawiło propozycję układu, zgodnie z którą spółka może wyemitować ok. 700,5 mln nowych akcji, które obejmą w ramach konwersji wierzytelności...

d2y17ia
d2y17ia

03.09. Warszawa (PAP) - PBG przedstawiło propozycję układu, zgodnie z którą spółka może wyemitować ok. 700,5 mln nowych akcji, które obejmą w ramach konwersji wierzytelności niektórzy wierzyciele. Po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć 75 proc. akcji, Jerzy Wiśniewski 23,54 proc., a pozostali akcjonariusze 1,46 proc.

PBG chce wyemitować 700,455 mln akcji serii H, na które zostaną skonwertowane wierzytelności.

Obecnie kapitał zakładowy PBG dzieli się na 14,295 mln akcji serii A, B, C, D, E, F i G.

Jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5 proc. jest Jerzy Wiśniewski, który ma 3.881.224 akcje, stanowiące 27,15 proc. kapitału zakładowego i 40,57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

d2y17ia

Cena emisyjna akcji serii H wyniesie 0,02 zł.

Walne zgromadzenie spółki, które podejmie decyzję m.in. w sprawie emisji akcji serii H zostało zwołane na 30 września 2013 r.

Propozycje układowe muszą zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wierzycieli.

PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY i KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE

Zgodnie z propozycjami układowymi załączonymi do projektu umowy restrukturyzacyjnej wierzyciele spółki zostaną podzieleni na 7 grup, z których każda będzie zaspokajana w inny sposób.

d2y17ia

Wierzyciele z Grupy 3, 5 i 7 będą uprawnieni do otrzymania akcji spółki w ramach konwersji wierzytelności.

Zgodnie z założeniami spółki akcjonariat PBG po wykonaniu układu będzie przedstawiał się następująco:

- wierzyciele układowi będą posiadać akcje stanowiące około 75 proc. kapitału zakładowego; - Jerzy Wiśniewski będzie posiadać akcje stanowiące około 23,54 proc. kapitału zakładowego; - pozostali akcjonariusze będą posiadać akcje stanowiące około 1,46 proc. kapitału zakładowego.

d2y17ia

Projekt umowy restrukturyzacyjnej zawiera zobowiązania dla Jerzego Wiśniewskiego do nabycia części wierzytelności objętych układem od wierzycieli, którzy zechcą przystąpić do umowy restrukturyzacyjnej oraz do nie rozporządzania akcjami spółki objętymi na podstawie układu przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie umowy.

GRUPY WIERZYCIELI

Wierzytelności do 500 tys. zł zostaną zaspokojone w całości, natomiast przekraczające tę kwotę w 8-20 proc., zależnie od grupy. Jedynie wierzytelności Jerzego Wiśniewskiego nie będą podlegać spłacie, ale w całości zostaną skonwertowane na akcje.

d2y17ia

Grupa 1 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec spółki objęte układem wierzytelności pieniężne wynikające z umów.

Każdy wierzyciel z Grupy 1 otrzyma tytułem spłaty w ratach układowych 500.000 zł oraz 20 proc. nadwyżki jego wierzytelności ponad tę kwotę.

Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości nieprzekraczającej sumy 500.000 zł. Wierzytelności te zostaną zaspokojone przez spółkę w całości.

d2y17ia

Grupa 3 obejmuje wierzycieli będących stronami umów konsorcjum zawartych z PBG oraz głównych dostawców spółki, kluczowych dla realizacji kontraktów istotnych dla wykonania układu.

Wierzytelności tej grupy zostaną zaspokojone przez PBG w 15 proc.

Dodatkowo w części niepodlegającej spłacie, wierzytelności z Grupy 3 zostaną zamienione na akcje serii H.

Wierzyciele z Grupy 3 otrzymają ogółem nie więcej niż 17.227.290 akcji.

d2y17ia

Grupę 4 będą stanowić wierzyciele, którym przysługują wierzytelności m.in. z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, roszczeń o zwrot utraconych korzyści, przyjęcia odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne.

Wierzytelności Grupy 4 zostaną zaspokojone przez spółkę w 8 proc.

Grupa 5 obejmie wierzytelności obligatariuszy, banków (krajowych i zagranicznych), instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń (krajowych i zagranicznych), leasingodawców oraz firm inwestycyjnych (w tym zwłaszcza domów maklerskich oraz zagranicznych firm inwestycyjnych).

PBG zaspokoi te wierzytelności w 15 proc.

Dodatkowo, każdy wierzyciel z Grupy 5, który zawarł ze spółką umowę o udzielenie nowego finansowania do łącznej kwoty 250 mln zł będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej spłaty przysługujących mu wierzytelności w wysokości 0,055 zł za każdy pełny miesiąc, w którym PBG wykorzysta każde pełne 2,5 zł udzielonego nowego finansowania.

Łączna kwota dodatkowych spłat, które PBG wypłaci wszystkim wierzycielom, którzy udzielili spółce nowego finansowania nie przekroczy kwoty 400 mln zł.

Ponadto w części niepodlegającej spłacie, wierzytelności z Grupy 5 podlegają konwersji na nie więcej niż 518.836.710 akcji, w podziale na dwie transze.

Grupa 6 zawiera wierzytelności banków (krajowych i zagranicznych), instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń (krajowych i zagranicznych) - zależne od spełnienia warunku i przyszłe - niewymagalne w dacie sporządzenia i w dacie głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli. Zostaną one zaspokojone w 15 proc.

Grupa 7 stanowią wierzyciele posiadający ponad 5 proc. akcji spółki, a jedynym takim podmiotem jest Jerzy Wiśniewski.

Jego wierzytelności nie będą podlegać spłacie, zostaną jednak zamienione na akcje w liczbie nie większej niż 164,393 mln. (PAP)

mj/ jtt/

d2y17ia
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2y17ia