Trwa ładowanie...
d4by4p4

PBG - Zawarcie przez spółkę z Grupy Kapitałowej spółki zależnej PBG Dom warunkowej umowy sprzedaż...

PBG - Zawarcie przez spółkę z Grupy Kapitałowej spółki zależnej PBG Dom warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. (3/2014)

Share
d4by4p4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę z Grupy Kapitałowej spółki zależnej PBG Dom warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka", "PBG") informuje o zawarciu przez spółkę zależną ? Galeria Kujawska Nova Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej "Galeria") Warunkowej Umowy Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dalej "Umowa"), w skład której wchodzą cztery działki gruntu, położone w Bydgoszczy, z przeznaczeniem pod budowę centrum handlowego (dalej "Nieruchomość"). Umowa zawarta została w dniu 21 lutego 2014 roku ze spółką ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "ECE"), a następnie prawa kupującego z Umowy zostały przeniesione na mocy umowy zawartej w dniu 3 marca 2014 roku pomiędzy Galerią, ECE i Centrum Handlowe Polska 6 Sp. z o.o. Sigma Spółka komandytowa (dalej "Kupujący") na Kupującego. Zgodnie z Umową, cena zbycia Nieruchomości została określona na kwotę 130.503.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 24.403.000,00 zł). Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w terminie do 14 sierpnia 2014 roku, w przypadku niewłaściwej
realizacji postanowień Umowy przez drugą Stronę. Przejście Nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi na mocy odrębnej umowy ostatecznej ("Umowa Ostateczna"), która zawarta zostanie po spełnieniu się warunku w postaci nieskorzystania przez miasto Bydgoszcz z ustawowego prawa pierwokupu co do wszystkich działek wchodzących w skład Nieruchomości. W Umowie przewidziane zostały następujące kary umowne: 1)Galeria będzie uprawniona do żądania zapłaty kary umownej od Kupującego w wysokości 20.000.000 zł, w przypadku gdy Kupujący uchyli się od zawarcia Umowy Ostatecznej z własnej winy; 2)Kupujący będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej od Galerii w wysokości 20.000.000 zł, w przypadku gdy jakiekolwiek oświadczenie Galerii dotyczące stanu nieruchomości będzie nieprawdziwe bądź niepoprawne oraz w przypadku gdy Galeria naruszy postanowienia Umowy, m.in. zobowiązanie do nie dopuszczenia do zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na Nieruchomość. Na mocy Umowy Strony uzgodniły, że zabezpieczeniem
wierzytelności Kupującego wobec Galerii, tj. roszczeń które mogą wynikać z Umowy, jest dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 80.421.969 zł, Kupujący będzie uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 24 maja 2016 roku. Jednocześnie na rzecz Kupującego zostanie dokonany wpis hipoteczny w księgach wieczystych działek, stanowiących Nieruchomość, do kwoty 80.421.969 zł, stanowiący zabezpieczenie roszczenia Kupującego, o których mowa powyżej, z tytułu Umowy. Galeria jest podmiotem zależnym pośrednio od PBG, poprzez PBG Dom Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4by4p4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4by4p4

Podziel się opinią

Share
d4by4p4
d4by4p4