Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Informacja o wpłynięciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzeda ...

PBO ANIOŁA S.A. - Informacja o wpłynięciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (46/2014)
Share
d36bbx6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wpłynięciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku do spółki wpłynęła oferta zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Karola Kurpińskiego oraz ul. Zygmunta Wojciechowskiego, złożonej przez PBT Zachód Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży przewiduje następujące warunki: - uzyskanie zgody Nadzorcy Sądowego na zawarcie umowy sprzedaży warunkowej w terminie do 30 października 2014 r. - uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w terminie do 30 października 2014 r. - uzyskanie od banku ING Bank Śląski S.A. promesy na bezwarunkową zgodę na wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości, po wpłacie kwoty 6.731.000,00 zł. w terminie do 30 października 2014 r. - przeniesienia przez Waldemara Anioła na rzecz Kupującego wszelkich praw autorskich
do wszelkiej dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości. - wykreślenia wzmianek z ksiąg wieczystych dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Zaoferowana cena nabycia nieruchomości wynosi 7 400 000 zł netto . Kupujący zobowiązał się do zapłaty Sprzedającemu zaliczki w kwocie 400 000 zł w dniu złożenia oferty do depozytu notarialnego. Przyrzeczona warunkowa umowa sprzedaży ma być zawarta do dnia 31 stycznia 2015 roku. Oferent związany jest złożoną ofertą do dnia 3 listopada 2014 roku. Jednocześnie dnia 15 października 2014 r. Kupujący złożył Sprzedającemu ofertę zlecenia wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Kwota oferowanego wynagrodzenia wynosi 200 000 zł netto. Niniejsza oferta złożona jest pod warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego oferty zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej prawa wieczystego gruntu i prawa własności przedmiotowej nieruchomości. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6