Trwa ładowanie...
dsgtcgx
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A. (57/2...

PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A. (57/2011)

Share
dsgtcgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 4021 §1 KSH, Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka)
niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2011 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3.Sporządzenie listy obecności; 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 ust. 2 pkt. d) Statutu Spółki; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust.3 Statutu Spółki; 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki; 10.Podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych Spółki; 12.Wolne głosy i wnioski; 13.Zamknięcie obrad. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Treść projektów uchwał | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx