Trwa ładowanie...
d1ywush

PBO ANIOŁA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PBO ANIOŁA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 90 188 87 950 21 417 21 073
Zysk (strata) na sprzedaży -3 782 3 881 -898 930
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 542 7 687 -3 216 1 842
Zysk (strata) brutto -16 922 3 793 -4 019 909
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -15 819 2 439 -3 757 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 140 5 523 -1 221 1 323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 762 -597 4 930 -143
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 306 -5 435 -2 922 -1 302
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 571 -509 136 -122
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 7 609 566 6 884 928 7 609 566 6 884 928
Zysk na jedną akcję (PLN, EURO) -2,08 0,35 -0,49 0,08
Średni kurs PLN/EURO 4,2110 4,1736
Aktywa trwałe 26 075 73 773 6 287 18 045
Aktywa obrotowe 40 181 36 843 9 689 9 012
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 33 686 13 158 8 123 3 219
AKTYWA OGÓŁEM 99 943 123 774 24 099 30 276
Kapitał własny 19 047 36 742 4 593 8 987
Zobowiązania długoterminowe 4 594 26 543 1 108 6 493
Zobowiązania krótkoterminowe 65 355 60 489 15 759 14 796
Liczba akcji (szt.) 7 609 566 7 609 566 7 609 566 7 609 566
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN, EURO) 2,50 4,83 0,60 1,18
Kurs PLN/EURO na koniec okresu 4,1472 4,0882
Dane finansowe sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2013 i 2012 przeliczono wg kursu PLN/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.Dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono przyjmując kurs PLN/EURO ogłoszony przez NBP na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu 2013r - Grupa.pdf
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania - Grupa.pdf
Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań - Grupa.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBOAnioła S.A. za rok 2013.pdf
Wybrane dane skonsolidowane 2013.pdf
Grupa PBO Anioła sprawozdanie skonsolidowane roczne 2013.pdf
StanowiskoPBOAnioła2013_SSF.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Waldemar Anioła Prezes Zarządu
2014-03-21 Piotr Krakowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Teofil Nowak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush