Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (61/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (61/2012)
Share
d2wk44m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 22 maja 2012 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną ? Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Kupujący), w dniu 18 maja 2012 r., z osobą fizyczną (jako Sprzedającym), przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, o powierzchni 1,8756 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma zostać podzielona geodezyjnie w ten sposób, że powstaną dwie działki o powierzchni ok. 9.300 m2 (Działka I i Działka II). Przyrzeczona umowa sprzedaży Działki I zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Kupującego ostatecznej, wykonalnej i niezaskarżonej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę, z której będzie wynikała możliwość zabudowy przedmiotowej nieruchomości pawilonem handlowo-usługowym o powierzchni sprzedaży ok. 1.100 m2, jednak najpóźniej do dnia 31.05.2013 r. Przyrzeczona umowa sprzedaży Działki II zostanie zawarta w terminie najpóźniej do dnia 31.05.2013 r. Cena sprzedaży Działki I i Działki II została
ustalona na 200,00 zł za 1 m2. Łączna cena sprzedaży wyniesie ok. 3.720.000,00 zł. Płatność ceny sprzedaży zostanie dokonana w dniu zawarcia umów przyrzeczonych. Kupującemu przysługuje w terminie do dnia 31.05.2013 r. prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej, jeżeli: a) w terminie do dnia 31.01.2013 r. Kupujący nie uzyska ostatecznej, wykonalnej i niezaskarżonej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o warunkach zabudowy zgodnej z wnioskiem Kupującego; b) w terminie do dnia 10.05.2013 r. Kupujący nie uzyska ostatecznej, wykonalnej i niezaskarżonej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnej z wnioskiem Kupującego; c) obciążenia nieruchomości będą przewyższały cenę sprzedaży. Ponadto, w terminie do dnia 31.12.2012 r. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej w zakresie zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży Działki II bez podania przyczyny. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę
znaczącą. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m