Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

PBS Finanse SA - Zwołanie WZA w dniu 29 kwietnia 2015 r. (2/2015)

PBS Finanse SA - Zwołanie WZA w dniu 29 kwietnia 2015 r. (2/2015)
Share
dxdggp6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | 03 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA w dniu 29 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku ze zwołaniem zwyczajnego walnego zgromadzenia Zarząd podaje do publicznej wiadomości: I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 26 marca 2015 roku: ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22. Porządek obrad : 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku dziennego obrad. 5.Wybór Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014. 9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 10.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki. 13.Zamknięcie Zgromadzenia W związku z przewidzianą w pkt 11 porządku obrad zmianą statutu Spółki polegającą na zmianie redakcyjnej § 12 ust. 3 oraz dodaniu do niego kolejnego postanowienia oznaczonego literą ?i?, Zarząd podaje treść dotychczasową oraz nową treść Statutu w zakresie objętym proponowaną zmianą: Dotychczasowa treść: ?3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych należą w szczególności decyzje w sprawach: a.Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, b.Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, c.Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, d.Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki, e.Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki, f.Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. g.Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi. h.Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej
100.000 ( sto tysięcy) PLN.? Proponowana treść: ?3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy: a.Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, b.Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, c.Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, d.Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki, e.Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f.Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. g.Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi. h.Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) złotych. i.Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki.? Dalsze szczegółowe informacje dotyczące w/w WZA zostały podane w załączniku
do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznikrb02_2015.pdf | Projekty uchwał , pełnomocnictwo i pozostałe informacje dot.WZA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2015-03-26 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6