Trwa ładowanie...
d1xhc72

PC GUARD - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

PC GUARD - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d1xhc72
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 532 115 1 481 207 127 018 351 747
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 622 18 432 1 342 4 377
Zysk (strata) brutto -14 370 18 338 -3 430 4 355
Zysk (strata) netto -6 026 14 181 -1 438 3 368
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 0,32 -0,06 0,08
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 0,32 -0,06 0,08
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -18 716 10 782 -4 468 2 560
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -424 -17 612 -101 -4 182
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 416 19 560 1 054 4 645
Przepływyw pieniężne netto - razem -14 724 12 730 -3 515 3 023
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 73 364 131 641 17 212 31 742
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 491 40 921 5 981 9 867
Zobowiązania długoterminowe 1 022 15 155 240 3 654
Zobowiązania krótkoterminowe 24 469 25 766 5 741 6 213
Kapitał własny 47 873 90 720 11 232 21 875
Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 200 7 400
Liczba akcji (w sztukach) 30688591 30688591 30688591 30688591
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,56 2,91 2,96 2,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,56 2,91 2,96 2,93
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 373 8 396 89 1 994
Zysk z działalności operacyjnej -1 036 -1 121 -247 -266
Zysk (strata) brutto -11 922 -451 -2 846 -107
Zysk (strata) netto -11 078 -443 -2 644 -105
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 622 -982 -387 -233
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 126 -5 625 -269 -1 336
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 602 6 698 621 1 591
Przepływy pieniężne netto - razem -146 91 -35 22
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 57 393 66 935 13 465 16 140
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 359 11 864 3 134 2 861
Zobowiązania długoterminowe 525 5 356 123 1 291
Zobowiązania krótkoterminowe 12 834 6 508 3 011 1 569
Kapitał własny 44 034 55 071 10 331 13 279
Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 200 7 400
Liczba akcji (w sztukach) 30688591 30688591 30688591 30688591
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,43 1,79 0,34 0,43
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,43 1,79 0,34 0,43
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKPCG4Q2014.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xhc72

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PC GUARD S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PC GUARD | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-569 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Różana | | 63A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pcguard.pl | | www.pcguard.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-21-28-540 | | 639792992 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Aneta Frukacz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xhc72

Podziel się opinią

Share
d1xhc72
d1xhc72