Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie pomiędzy PCC Intermodal S.A., a PCC SE umowy objęcia akcji (67/2011)

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie pomiędzy PCC Intermodal S.A., a PCC SE umowy objęcia akcji (67/2011)
Share
d1790g4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie pomiędzy PCC Intermodal S.A., a PCC SE umowy objęcia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. podpisana została pomiędzy Spółką, a PCC SE z siedzibą w Duisburgu umowa objęcia akcji Spółki ("Umowa"). Spółka złożyła PCC SE, jako uprawnionemu z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty"), ofertę objęcia 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 4,40 zł (cztery złote czterdzieści cztery grosze) każda. Łączna cena emisyjna ("Cena Emisyjna") wynosi 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) złotych. PCC SE oświadczyła, że wykonuje przysługujące jej na podstawie Warrantów uprawnienie do zapisu na Akcje i przyjmuje ofertę objęcia Akcji. Na mocy Umowy PCC SE zobowiązała się do dokonania zapłaty na pokrycie obejmowanych na mocy Umowy Akcji do dnia 15 grudnia 2011 r., a Spółka zobowiązała się niezwłocznie dopełnić, z zachowaniem należytej staranności, wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania przez właściwy sąd
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego Akcje objęte Umową. Powyższe stanowi realizację transakcji typu Reverse SPO opisanej w raporcie bieżącym nr 48/2011. Objęte przez PCC SE 10.000.000 akcji serii D Spółki stanowi 12,89 % wszystkich akcji Spółki i uprawnia do 10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,08% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po objęciu 10.000.000 akcji serii D Spółki i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, PCC SE będzie łącznie posiadała 48.000.000 akcji, uprawniających do 80.539.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (t.j. 61,88% wszystkich akcji Spółki i 73,14% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58 58 200 (58) 58 58 201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4