Trwa ładowanie...
d3088lh

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umów kredytowych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Int ...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umów kredytowych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Intermodal S.A. (1/2015)

Share
d3088lh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Intermodal S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A (?Spółka?) informuje, że w dniu 8 stycznia 2015 r. podpisane zostały pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa (?BGK?) dwie umowy, na podstawie których BGK udzielił Spółce kredytów obrotowego i inwestycyjnego, na łączną kwotę 40.959.596,00 PLN. Umową o najwyższej wartości jest umowa na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 37.959.596,00 PLN, na okres do 31 grudnia 2025 r. Środki pozyskane z tego kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową terminalu Spółki w Brzegu Dolnym. Środki uruchamiane będą w transzach do dnia 31 października 2015 r. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie: - ustanowienie hipoteki łącznej umownej jaka zostanie ustanowiona na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Brzegu Dolnym do kwoty 57.000.000,00 PLN, - ustanowienie hipoteki umownej jaka zostanie ustanowiona na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w
Kutnie do kwoty 57.000.000,00 PLN, - umowa podporządkowania dwóch umów pożyczek zawartych przez Spółkę z PCC SE (na 1.419.000,00 EUR - tj. 6.099.572,00 i na 70.000.000,00 PLN ? o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2014). Umowa podporządkowania zostanie zawarta pomiędzy BGK, PCC Intermodal S.A. i PCC SE przed uruchomieniem transzy kredytowej z BGK. O podpisaniu tej umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Ponadto Spółka informuje, że z postanowień drugiej umowy jaka została zawarta w dniu dzisiejszym przez Spółkę z BGK (na odnawialny kredyt w rachunku bieżącym kwoty do 3.000.000,00 PLN na okres do 7 lipca 2016 r.), wynika m.in. zobowiązanie do ustanowienia przez Spółkę na rzecz BGK, hipoteki łącznej umownej do kwoty 4.500.000,00 PLN na należących do Spółki nieruchomościach zlokalizowanych w Brzegu Dolnym, na II miejscu. O ustanowieniu wspomnianych powyżej hipotek Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Umowy kredytowe zawarte zostały na warunkach rynkowych. Pozostałe
zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Podana w niniejszym raporcie kwota euro przeliczona została według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 8 stycznia 2015 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia. Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3088lh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3088lh

Podziel się opinią

Share
d3088lh
d3088lh