Trwa ładowanie...
d3zbrn5

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową ITL International umów, które łącznie spełniają...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową ITL International umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (3/2011)

Share
d3zbrn5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z grupą kapitałową ITL International umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółki)
informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej ITL International, liczona od dnia 28 października 2010 r. t.j. dnia wysłania raportu nr 40/2010 wynosi 1.106.412,25 euro, co stanowi równowartość 4.299.518 zł.Zlecenie o największej wartości opiewało na kwotę 57.000 euro tj. 221.502 zł i wysłane zostało do ITL Cargo GmbH w dniu 2 grudnia 2010 r. Przedmiotem zlecenia był przewóz kolejowy jednostek transportu intermodalnego na określonych w zleceniu relacjach. Warunki na jakich zlecane były przewozy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji zawartych z grupą kapitałową ITL International przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Podane w niniejszym raporcie kwoty euro przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 19 stycznia 2011 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia.Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Adam Adamek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

Podziel się opinią

Share
d3zbrn5
d3zbrn5