Trwa ładowanie...
d3rgvtg

PCC ROKITA S.A. - Raport roczny R 2011

PCC ROKITA S.A. - Raport roczny R 2011

Share
d3rgvtg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 806 732 594 336 194 858 148 421
Zysk z działalności operacyjnej 225 605 15 125 54 493 3 777
Zysk (Strata) przed opodatkowania 204 010 12 331 49 277 3 079
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej 201 664 7 237 48 710 1 807
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej 11 853 17 335 2 863 4 329
Zysk (Strata) netto ogółem 213 517 24 572 51 573 6 136
Inne całkowite dochody (14 629) 0 (3 533) 0
Łączne całkowite dochody 198 888 24 572 48 039 6 136
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 056 36 733 16 680 9 173
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (45 457) (47 755) (10 980) (11 926)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 072 10 193 2 433 2 545
Przepływy pieniężne netto, razem 33 671 (829) 8 133 (207)
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą 26,89 3,09 6 1
Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010
Aktywa trwałe 851 945 805 671 192 887 203 437
Aktywa obrotowe 194 958 174 340 44 140 44 022
Zobowiązania długoterminowe 386 475 476 248 87 501 120 256
Zobowiązania krótkoterminowe 190 926 208 577 43 227 52 667
Kapitał własny 469 502 295 186 106 299 74 536
Kapitał podstawowy 18 265 18 265 4 135 4 612
Liczba akcji (w szt.) 7 941 320 7 941 320
Wartość księgowa na jedną akcję 59,12 37,17 13 10
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PCC Rokita_31.12.2011.pdf Raport roczny jednostkowy za 2011 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2011 PCC ROKITA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PCC Rokita
O Ś W I A D C Z E N I A_jednostkowe.pdf Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego jednostkowego za 2011 rok
Raport PCC Rokita 2011.pdf Opinia i raport
wybrane dane finansowe jednostkowe PCC Rokita 2011.pdf Wybrane dane jednostkowe
List do obligatariuszy.pdf List do obligatariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3rgvtg

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-04-02 | | | | | | | |
| | | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC ROKITA S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 794 2000 | | +48 71 794 2197 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@pcc.eu | | www.pcc.rokita.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 917-00-000-15 | | 930613932 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisana na listę KIBR w Warszawie pod nr 3355. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2012-04-02 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Beata Dobecka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3rgvtg

Podziel się opinią

Share
d3rgvtg
d3rgvtg