Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

PEKAES - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 gr ...

PEKAES - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz oświadczenie w sprawie przekazywania raportów okresowych przez PEKAES SA (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz oświadczenie w sprawie przekazywania raportów okresowych przez PEKAES SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą PEKAES SA z siedzibą w Błoniu (dalej jako ?Spółka?) działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej jako ?Rozporządzenie?), niniejszym przekazuje daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 1.Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2014 ? w dniu 18 marca 2015 roku. Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2014 ? w dniu 18 marca 2015 roku. 2.Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - raport za I kwartał 2015 roku ? w dniu 13 maja 2015 roku, - raport za III kwartał 2015 roku ? w dniu 10 listopada 2015 roku. 3. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku (PSr)
zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 26 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zamieszczone zostaną odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, a w konsekwencji Spółka nie będzie przekazywała, z uwagi na brak obowiązku w tym zakresie, odrębnego (jednostkowego) raportu kwartalnego i odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego Spółki. Raport roczny za rok 2015 zostanie przygotowany i przekazany do publicznej wiadomości zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka jest zwolniona z obowiązku przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Spółka, stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie ma obowiązku i nie przekaże raportu kwartalnego i skonsolidowanego
raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
pekaes@pekaes.pl www.pekaes.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2015-01-27 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h