Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

PEKAES - Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej (53/2012)

PEKAES - Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej (53/2012)
Share
d1nnivu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 3 września 2012 r., raportu bieżącego nr 49/2012 z dnia 12 października 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 51/2012 z dnia 31 października 2012 r., Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 roku PEKAES SA oraz RuLa Vermögensverwaltungs GmbH z siedzibą w Schraden zawarły aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 3 września 2012 r. Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie przyjęte w ww. raportach bieżących. Zgodnie z zawartym aneksem Umowa Inwestycyjna została zmieniona w następujący sposób: 1) Dzień zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży akcji ATB TRUCK S.A. oraz praw do Nieruchomości w Śremie został przesunięty na dzień 14 grudnia 2012 r.; 2) Zamiast sprzedaży na rzecz RuLa prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości w
Tychach oraz budynków i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, przedmiotem transakcji w tym zakresie będzie zawarcie umowy najmu Nieruchomości w Tychach pomiędzy PEKAES SA oraz ATB TRUCK S.A., zaś RuLa zostaną przyznane następujące prawa do Nieruchomości w Tychach: (i) opcja kupna Nieruchomości w Tychach, w terminie do dnia 14 grudnia 2013 roku, (ii) prawo pierwokupu Nieruchomości w Tychach przez okres 12 miesięcy po wygaśnięciu ww. opcji kupna; 3) Cena za akcje ATB TRUCK S.A. w kwocie 3.500.000,00 zł zostanie zapłacona w ten sposób, że kwota 2.000.000,00 zł zostanie przekazana PEKAES SA w dniu 14 grudnia 2012 r., a pozostała część ceny w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie zatrzymana przez RuLa w formie kaucji gwarancyjnej, której zwrot zostanie zabezpieczony zastawem rejestrowym na akcjach ATB TRUCK S.A. Kaucja ta zostanie zwrócona PEKAES S.A. w terminie 2 lat od dnia 14 grudnia 2012 r. w ratach określonych w Umowie Inwestycyjnej; 4) Udzielona przez PEKAES SA na rzecz ATB TRUCK S.A. pożyczka zostanie
spłacona w całości równocześnie ze zapłatą ceny za Nieruchomość w Śremie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Maciej Bachman Członek Zarządu
2012-11-07 Jacek Rajnowski-Janiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu