Trwa ładowanie...
d4eg4mw
d4eg4mw
espi

PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść ...

PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów (8/2015)
Share
d4eg4mw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia (__) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r., a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ___zł (__) oraz zmiany § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie
zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej ?PELION? S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2015 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB-8_2015-Zał.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. na dzień 21.04.2015 r..pdf | Zał.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. na dzień 21.04.2015 r | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eg4mw

Podziel się opinią

Share
d4eg4mw
d4eg4mw