Trwa ładowanie...
d3e03fo
d3e03fo
espi

PEPEES - Zawarcie umów kredytowych (26/2014)

PEPEES - Zawarcie umów kredytowych (26/2014)
Share
d3e03fo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży (?Emitent?) informuje o zawarciu w dniu 07.10.2014 r. umowy o multilinię nr K01260/14. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego ?Lublin? Sp. z o.o. (?Lublin?) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (?Bronisław?) oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Bank?). Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 52.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych), według poniższego: 1. Emitentowi: ? Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), ? Kredyt Rewolwingowy do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych), ? Kredyt Obrotowy w kwocie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) 2. Lublinowi: ? Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), ? Kredyt
Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), ? Kredyt Obrotowy w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) 3. Bronisławowi: ? Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), ? Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), ? Kredyt Obrotowy w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Dzień spłaty: - dla kredytów w Rachunku Bieżącym ? 21.09.2015 r., - dla kredytów Rewolwingowych ? 31.08.2015 r., - dla kredytów Obrotowych ? 31.08.2015 r. Przeznaczenie kredytów Kredyty w Rachunku Bieżącym i Kredyty Rewolwingowe - na bieżącą działalność gospodarczą. Kredyty Obrotowe - na finansowanie skupu ziemniaków z zastrzeżeniem, że kwota Kredytu nie może być wyższa niż 70% wartości zapasów. Warunki finansowania Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank
pobierze prowizję przygotowawczą na zasadach i w terminach określonych w rozdziale I § 2 Ogólnych Warunków Finansowania. Zabezpieczenia - weksel in blanco, - hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 78.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów złotych) - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych, - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych, - zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków, produktów skrobiowych i syropu glukozowego, - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów, - przelew wierzytelności z tytułu należności od klientów do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2014 r. wynosił 102.141 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(86) 215 58 01 (86) 215 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
d3e03fo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2014-10-08 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e03fo

Podziel się opinią

Share
d3e03fo
d3e03fo