Trwa ładowanie...
d3w31ma

PEPEES - Zmiany do porządku obrad WZ (8/2015)

PEPEES - Zmiany do porządku obrad WZ (8/2015)

Share
d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany do porządku obrad WZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. (raport bieżący nr 7/2015), wskazanych poniżej spraw: (i) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki; (ii) podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru; (iii) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił żądanie podjęcia uchwał określonych w pkt (i) i (ii) koniecznością umożliwienia Spółce pozyskania finansowania dla założonych projektów inwestycyjnych. Obecna sytuacja rynkowa Spółki
powinna umożliwiać Zarządowi bardziej elastyczne reagowanie i finansowanie pojawiających się możliwości inwestycyjnych, w szczególności związanych z dokonywaniem zakupu środków trwałych, technologii oraz ich finansowaniem. Długotrwałe procedury bankowe często uniemożliwiają maksymalizację efektów w tym zakresie. Punkt (iii) został zaproponowany z uwagi na fakt, iż skład Rady Nadzorczej powinien być reprezentatywny dla nowego składu akcjonariatu. Projekty uchwał nie zostały załączone do wniosku. Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014; sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014; sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i ?PEPEES? S.A. za rok 2014; w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014; udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały o zmianie art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał scaleniu akcji i zmianie statutu. 9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki 10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki; 12. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w statucie Spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru; 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 14. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2015-05-08 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma