Trwa ładowanie...
d14kflv
espi

PEPEES - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza (5/2012)

PEPEES - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza (5/2012)
Share
d14kflv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Trado S.A., który posiada 8.600.000 akcji Spółki tj. powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r. (raport bieżący nr 4/2012), wskazanych poniżej spraw: (i) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; (ii) odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r.: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5.
Wystąpienie Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: ? zmiany art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki; ? podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 26 kwietnia 2012 rok oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ? zmiany art. 8 Statutu Spółki; ? ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; ? odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 7. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza i uzasadnienie: "Uchwala nr (...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składać się będzie z sześciu członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwala nr (...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 10 kwietnia 2012 r. w
sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej wszystkich jej członków, to jest Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czaplę, Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz Pana Piotra Tarachę. §2 Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej (...) [Komentarz do projektu uchwały: kandydaci na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostaną zgłoszeniu w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.] §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: W związku z odwołaniem członków Rady Nadzorczej, koniecznym będzie powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Kandydaci na członków Rady
Nadzorczej nowej kadencji zostaną zgłoszeniu w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(86) 218 44 04 (86) 218 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
d14kflv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2012-03-23 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kflv

Podziel się opinią

Share
d14kflv
d14kflv